Tags DOM

อ่านขนาดของวินโดวส์ด้วย Javascript
อ่านขนาดของวินโดวส์ด้วย Javascript

01 Apr 2008 0 5,826

การอ่านขนาดของ Windows มีความแตกต่างกันในแต่ละ Browser ครับ ในการอ่าน จึงต้องทำการตรวจสอบชนิดของ Browser ให้เรียบร้อยก่อนการอ่าน

getElementById บน Firefox
getElementById บน Firefox

20 Mar 2008 0 12,957

ใช้ getElementById บน IE ได้ แต่ใช้บน Firefox กลับ Error

DOM Element properties
DOM Element properties

07 Mar 2008 0 16,295

Property ต่างๆ ของ DOM ที่สามารถอ่านหรือกำหนดได้ด้วย Javascript

^