พอร์ตอนุกรม (PC 9 pin). Computer Port (Connector)

พอร์ตอนุกรม (PC 9 pin).

โมเด็มพอร์ต
9 pin d-sub Male (9 PIN D-SUB Male ที่คอมพิวเตอร์)
9 pin d-sub Female (9 PIN D-SUB Female ที่สายเคเบิล)
Pin Name Dir Description
1 CD <-- Carrier Detect
2 RX <-- Receive Data
3 TX --> Transmit Data
4 DTR --> Data Terminal Ready
5 GND   System Ground
6 DSR <-- Data Set Ready
7 RTS --> Request to Send
8 CTS <-- Clear to Send
9 RI <-- Ring Indicator

โน้ต : ทิศทางของสัญญาณ จากพอร์ตของคอมพิวเตอร์

^