พอร์ต RS232 (25 pin). Computer Port (Connector)

พอร์ต RS232 (25 pin).

พอร์ต พริ้นท์เตอร์ / โมเด็ม
25 pin d-sub Male (25 PIN D-SUB Male ที่คอมพิวเตอร์)
25 pin d-sub Female (25 PIN D-SUB Female ที่สายเคเบิล)
Pin Name ITU-T Dir Description
1 GND 101   Shield Ground
2 TX 103 --> Transmit Data
3 RX 104 <-- Receive Data
4 RTS 105 --> Request to Send
5 CTS 106 <-- Clear to Send
6 DSR 107 <-- Data Set Ready
7 GND 102   System Ground
8 CD 109 <-- Carrier Detect
9       RESERVED
10       RESERVED
11 STF 126 --> Select Transmit Channel
12 S.CD   <-- Secondary Carrier Detect
13 S.CTS   <-- Secondary Clear to Send
14 S.TX   --> Secondary Transmit Data
15 TCK 114 <-- Transmission Signal Element Timing
16 S.RX   <-- Secondary Receive Data
17 RCK 115 <-- Receiver Signal Element Timing
18 LL 141 --> Local Loop Control
19 S.RTS   --> Secondary Request to Send
20 DTR 108 --> Data Terminal Ready
21 RL 140 --> Remote Loop Control
22 RI 125 <-- Ring Indicator
23 DSR 111 --> Data Signal Rate Selector
24 XCK 113 --> Transmit Signal Element Timing
25 TI 142 <-- Test Indicator

โน้ต : ทิศทางของสัญญาณ จากพอร์ตของคอมพิวเตอร์
       *ไม่ต้องต่อขา 1 และ 7

^