PS/2 พอร์ต. Computer Port (Connector)

PS/2 พอร์ต.

เมาส์ คีย์บอร์ด
6 pin mini-din Female (6 Pin mini Din (PS/2) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์)
6 pin mini-din Male (6 Pin mini Din (PS/2) ที่เมาส์ คีย์บอร์ด)
Pin Name Dir Description
1 DATA <-> Data
2 N/C   NC
3 GND   Gnd
4 VCC --> +5 VDC
5 CLK --> Clock
6 N/C   NC

โน้ต : ทิศทางของสัญญาณ จากพอร์ตของคอมพิวเตอร์

^