เงื่อนไขการรับงานเบื้องต้น

 1. ต้องส่งรายละเอียดงานเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนชำระเงินงวดแรก ให้แล้วเสร็จทั้งหมด ผมจะดำเนินการ เฉพาะที่ได้ระบุในรายละเอียดไว้เท่านั้น ถ้าไม่ได้ระบุไว้อาจไม่ได้ทำให้ (นอกจากมีความจำเป็น ซึ่งผมจะเป็นผู้พิจารณา)
 2. การ เพิ่ม หรือ ลดคุณสมบัติของงาน ให้แตกต่างจากที่ระบุไว้แล้วตามข้อ 1 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆของงาน ในภายหลัง อาจต้องมีการทำเพิ่ม ไม่ว่าการเพิ่มหรือลดคุณสมบัติ
 3. ผู้ว่าจ้างต้องพร้อมส่งรายละเอียดของงานเพิ่มเติม หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ หากไม่ได้รับคำตอบในทันที ระยะเวลาในการดำเนินการจะต้องยืดออกไปตามระยะเวลาที่รอคอยคำตอบนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 4. เริ่มงานเมื่อ ชำระเงินมัดจำงวดแรก อย่างน้อย 30% แล้ว เท่านั้น ในกรณีที่ระยะเวลาการดำเนินการ ไม่เกิน 1 เดือนครึ่ง ยอดที่เหลือ ชำระอีกครั้งตอนส่งงาน แต่หากมีระยะเวลาเกินกว่านั้น จะต้องชำระงวดถัดไป 30% ภายในเดือนถัดไป และ 40% ในวันส่งมอบงาน
 5. ไม่ส่ง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ ทั้งหมดของโค้ดให้ จนกว่าจะชำระเงินครบถ้วนแล้ว ไม่สามารถแบ่งจ่ายเพื่อรับโค้ดบางส่วนได้
 6. ถ้าต้องการให้ทำงานบน Server ของคุณเอง หรือเป็นการแก้ไขโค้ดเดิม ต้องชำระเต็ม 100% แล้วเท่านั้น
 7. ชำระเงินส่วนที่เหลือ หลังจากแจ้งส่งงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่แจ้งส่งงาน โดยจะต้องตรวจสอบ และชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกเงินที่ชำระแล้วคืนได้ และ ข้อตกลงการจ้างงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. การรับประกัน รับประกันเฉพาะ ข้อผิดพลาด ตามที่ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ 1 เท่านั้น ไม่รวมถึง คุณสมบัติ ที่ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง โดยมีระยะเวลาประกัน 1 เดือน หลังส่งมอบแล้ว
 9. การดำเนินการ ในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงิน 100% จะแสดงความคืบหน้าของงาน ผ่านเว็บไซต์ของผม (จะส่ง URL ให้เมื่อพร้อมให้ดูได้)
 10. สคริปต์หลักจะมีรายละเอียดขั้นต่ำตาม GCMS สามารถดาวน์โหลดไปทดลองเล่นได้ หรือ สามารถทดสอบเล่นได้ที่ https://school.gcms.in.th
 11. สคริปต์ไม่สามารถอัปเดทได้ เนื่องจาก มีการดัดแปลงไปจากสคริปต์หลัก ยกเว้น ความผิดพลาดร้ายแรงด้านความปลอดภัย ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบ (เงื่อนไขการอัปเดท เป็นไปตามที่ระบุไวใน https://gcms.in.th)
คำเตือน : สิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกัน คือ ต้องส่งรายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนการชำระเงินงวดแรก รวมถึงส่งรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องการ รวมถึงอาจต้องมีการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหา ประเภท "คิดว่า" ยิ่งรายละเอียดมากเท่าไร การดำเนินการก็จะได้ดังที่ผู้ว่าจ้างประสงค์มากเท่านั้น ดังนั้น ผู้ว่าจ้างควรจัดทำรายละเอียดและคุณสมบัติที่ต้องการอย่างละเอียดที่สุด (ด้วยวิธีใดก็ได้) โดยไม่ละเลยแม้รายละเอียดเพียงเล็กน้อย และ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใดๆขึ้น ให้กลับมาดูว่ามีรายละเอียดนั้นๆ ระบุในข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้หรือไม่ (ถ้าไม่มี ผมมีสิทธิ์จะไม่ทำให้)
^