บทที่ 34 แสดงข่าวจาก RSSthai ด้วย AJAX

ปัญหาอย่างหนึ่งของการแสดงข่าว RSS จากเว็บไซต์ก็คือความเชื่องช้าในการโหลดหน้าเพจ เนื่องจากต้องรอโหลด RSS ให้เสร็จก่อน การแก้ปัญหาก็คือการใช้ AJAX ในการโหลดข่าวแทน ก็จะทำให้เพจแสดงได้เร็วขึ้น

เนื่ิองจากข่าวที่มาจาก RSSThai ไม่มีการแทรกรูปมาในเนื้อหาข่าวแต่สามารถอ่านรูปได้โดยวิธีพิเศษ ดังนั้นการแสดงรูปในข่าวจึงอาจมีความแตกต่างจากเว็บไซต์ข่าวอื่นๆ

function loadNews(url, handle) {
  var req = Inint_AJAX()
  req.onreadystatechange = function () {
    if (req.readyState==4) {
      if (req.status==200) {
        var obj = document.getElementById(handle)
        obj.style.backgroundImage = "url()"
        obj.innerHTML = req.responseText
      }
    }
  }
  req.open("POST", "reader.php", true)
  req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  req.send("url="+url) //ส่งค่า
}

loadNews เป็นฟังก์ชั่นเพื่อให้ทำการโหลดข่าว จาก url มาแสดงบน handle ครับ สำหรับ url สามารถหาหัวข้อข่าวต่างๆได้จาก RSSThai ครับ แต่สคริปต์นี้สามารถแสดงรูปได้จาก RSSThai เท่านั้นนะครับ โดยการแทรกโค้ดดังนี้ (ปกติควรจะแทรกโค้ดนี้ไว้ล่างสุดก่อน </body>)

window.onload = function () {
  loadNews('http://www.rssthai.com/rss/entertain.xml', 'entertain');
  loadNews('http://www.rssthai.com/rss/it.xml', 'it');
}

ในการใช้งาน ถ้านำข่าวไปแสดงยังไดเร็คทอรี่อื่น ให้กำหนด path ของ reader.php ให้ถูกต้องด้วย

สำหรับการดึงรูปจาก rssthai มาแสดง จะอ่านได้จากฟังก์ชั่นนี้ครับ

function getimage($itemlink, $imagedir, $imageresize, $imagewidth, $imageheight) {
  $parsedlink = parse_url($itemlink);
  list($tx,$rx) = split("&",$parsedlink["query"]);
  list($t,$type) = split("=",$tx);
  list($r,$rid) = split("=",$rx);
  $urlquery = "http://www.rssthai.com/images/?t=$type&r=$rid";
  if (! (strpos($itemlink,"mreader.php") === false)) $urlquery = "http://www.rssthai.com/images/?u=$type&r=$rid";
  
  if (! file_exists($imagedir)) {
    mkdir($imagedir);
  }
  
  $imagefilename = $imagedir.$type."_".$rid."_" . $imagewidth . "x" . $imageheight .".jpg";
  
  if (! file_exists($imagefilename)) {
    $imgContents = null;
   
    $fileHandle = @fopen($urlquery, "r");
    $fileuri = fread($fileHandle, 8192);
    fclose($fileHandle);

    $fileHandle = @fopen($fileuri, "rb");

    if($fileHandle) {
      while (!feof($fileHandle)) {
        $imgContents .= fread($fileHandle, 8192);
      }
      fclose($fileHandle);
    
      if ($imgContents) {
        if ($imageresize==false || function_exists("imagecreatefromstring")==false) {
          $handle = fopen($imagefilename, "wb");
          fwrite($handle, $imgContents);
          fclose($handle);
        } else {
          $source = imagecreatefromstring($imgContents);
          $imageX = imagesx($source);
          $imageY = imagesy($source);
          if ($imagewidth >= $imageX) {
            $handle = fopen($imagefilename, "wb");
            fwrite($handle, $imgContents);
            fclose($handle);
          } else {
            $thumbX = $imagewidth;
            $thumbY = (int)(($thumbX*$imageY) / $imageX );
            $dest = imagecreatetruecolor($thumbX, $thumbY);
            imagecopyresampled ($dest, $source, 0, 0, 0, 0, $thumbX, $thumbY, $imageX, $imageY);
            imagejpeg($dest,$imagefilename,75);
            imagedestroy($dest);
          }
          imagedestroy($source);
        }
      }
    }
  }

  return $imagefilename;
}

  echo '<td class=\"rssthai_news_td\"><div class="rssthai_news_image"><img src="../rssthai/'.getimage($rss[$i][link][data], "./", false, $imagewidth, $imageheight).'" alt="" /></div><div class="rssthai_news_detail"><a href="'.$rss[$i][link][data].'" target="_blank">'.$rss[$i][title][data]."</a></div></td> ";

สำหรับในไฟล์ reader.php ../rssthai/ คือ path ของรูปที่สร้างบน server ซึ่งปกติจะถูกสร้างอยู่ใน directory rssthai ควรกำหนดให้ถูกต้องด้วย

การใช้งานโค้ด ให้ปรับ chmod ไดเร็คทอรี่ rssthai เป็น 777 ด้วยเนื่องจากจะต้องมีการสร้างไฟล์ลงบน server ด้วย ส่วนโค้ดในหน้า index.php ให้แทรกลงในหน้าที่จะแสดงผล
rar (522)
Example
^