การแสดงตัวเลขที่มีรูปแบบ

เช่น 0001,0002,.... ด้วยฟังก์ชั่น sprintf

$result=sprintf("%04d", $number);
04 หมายถึงกำหนดให้เติมเลข 0 ข้างหน้าไม่เกินจำนวน 4 หลัก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^