สอบถามการแสดงผลเวลา Search ( php )

กำลังหัดเขียนครับ code ข้างล่างครับเวลา search มันจะขึ้นหัวขึ้นมา 2 แถวครับ ( ตามรูป )ต้องแก้ตรงไหนครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณมาก

 

<html>

<link href="../../../css/font.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
a {
 font-family: Microsoft Sans Serif, AngsanaUPC, CordiaUPC;
}
-->

</style>

<body bgcolor="#FFFFFF">
<form name="form1" method="post" action="search_ssi.php">
ชื่อที่ต้องการค้นหา
<input type="text" name="keyword" value="<? echo"$keyword"; ?>">
จาก Filed
<select name="fields">
<option value="<?echo "$fields"; ?>"><?echo "$fields"; ?></option>
<option value="id">ID</option>
<option value="ticket">Ticket</option>
<option value="ssi_no">SSI No</option>
<option value="date">Date</option>
<option value="time">Time</option>
<option value="effect_time">Effect Time</option>
<option value="description">Description</option>
<option value="total_cus">Total Customer</option>
<option value="cus_impact">Customer Impact</option>
<option value="action">Action</option>
<option value="status">Status</option>
</select>
<input type="submit" name="Submit" value="ค้นหา">
</form>
<hr>

<?
if (empty($keyword) or empty($fields))
{
echo"กรุณาเลือกรายการค้นหา ด้วยครับ";
exit();
}
else
{
require(".../.../connect.php");
$tb="add_ssi";

$sql="SELECT * FROM $tb where $fields like '%$keyword%'";

$db_query=mysql_db_query($db,$sql);

$num_rows=mysql_num_rows($db_query); /* นับ Reccord ที่พบ */
if(empty($num_rows)) /* ตรวจสอบว่ามีอยู่หรือยัง */
{
echo"<center><br>ไม่พบข้อมูล <b>$keyword</b> จาก Filed <b>$fields <b> </center>";
exit();
}
else
{
?>


<div align="center"><? echo " แสดงรายการค้นหา <b>$keyword</b> จาก Field <b>$fields</b> พบ <b>$num_rows</b> Reccord "; ?><br><br>
</div>


<?
$a=0;
while($a < $num_rows)
{
$result = mysql_fetch_array($db_query);
$id=$result[id];
$ticket=$result[ticket];
$ssi_no=$result[ssi_no];
$date=$result[date];
$time=$result[time];
$effect_time=$result[effect_time];
$description=$result[description];
$total_cus=$result[total_cus];
$cus_impact=$result[cus_impact];
$action=$result[action];
$status=$result[status];
?>

<table width="91%" border="1" align="center">
  <tr>
    <td class="Black_bold"><div align="center">ID</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Ticket</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">SSI No</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Date</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Time</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Effect Time</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Description</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Total Customer</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Customer Impact</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Action</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Status</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><?echo"$id";?> </td>
    <td><?echo"$ticket";?> </td>
    <td><?echo"$ssi_no";?> </td>
    <td><?echo"$date";?> </td>
    <td><?echo"$time";?> </td>
    <td><?echo"$effect_time";?> </td>
    <td><?echo"$description";?> </td>
    <td><?echo"$total_cus";?> </td>
    <td><?echo"$cus_impact";?> </td>
    <td><?echo"$action";?> </td>
    <td><?echo"$status";?> </td>
  </tr>


</table>

 

<?
$a++;
}
}

}
?>

</body>
</html>

10 ต.ค. 2551 3 32,768

เอาส่วนหัวของตาราง ออกนอก loop สิครับ

<table>
<tr><th>.....</th></tr>
<?php
while($a < $num_rows)
{
  echp '<tr><td>......</td></tr>';
};
?>

</table>

 

#1

ใส่ใหม่ตามรายละเอียดด้านล่างมันขึ้นตามรูปอ่ะครับ งง

 

<table width="91%" border="1" align="center">
  <tr>
    <td class="Black_bold"><div align="center">ID</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Ticket</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">SSI No</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Date</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Time</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Effect Time</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Description</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Total Customer</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Customer Impact</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Action</div></td>
    <td class="Black_bold"><div align="center">Status</div></td>
  </tr>

<?
$a=0;
while($a < $num_rows)
{
$result = mysql_fetch_array($db_query);
$id=$result[id];
$ticket=$result[ticket];
$ssi_no=$result[ssi_no];
$date=$result[date];
$time=$result[time];
$effect_time=$result[effect_time];
$description=$result[description];
$total_cus=$result[total_cus];
$cus_impact=$result[cus_impact];
$action=$result[action];
$status=$result[status];
?>

<tr>

    <td><?echo"$id";?> </td>
    <td><?echo"$ticket";?> </td>
    <td><?echo"$ssi_no";?> </td>
    <td><?echo"$date";?> </td>
    <td><?echo"$time";?> </td>
    <td><?echo"$effect_time";?> </td>
    <td><?echo"$description";?> </td>
    <td><?echo"$total_cus";?> </td>
    <td><?echo"$cus_impact";?> </td>
    <td><?echo"$action";?> </td>
    <td><?echo"$status";?> </td>
  </tr>
</table>

 

#2

ลองไปดูใหม่สิ ว่าทำถูกมั้ย ไม่แน่ใจว่าโค้ดน่ะ ย่อมาหรือเปล่า

ประยุกต์เอาจากโค้ดที่ผมให้ไปดู พิจารณาให้ถ้วนถี่นิดนึง

#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^