ช่วยดู โค้ดให้หน่อยนะค๊ะ

คือ อยากเขียนโปรแกรม PHP ให้ดึงข้อมูลจากเท็กไฟลเมื่อมีการกดเลือกรายการที่ ลิสเมนูค๊ะ

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>โปรแกรมตรวจสอบ</title>

<style type="text/css">

body,td,th {

 color: #000;

}

body {

 background-color: #000;

}

</style>


</head><body background="factory.jpg" text="#009900">

<form action="sabai.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form_insert" id="form_insert">

  <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">

    <tr>

      <td width="41"><p><label for="file_name">Series</label></p></td>

      <td width="41"><select name="series">

        <option value= ></option>

     <option value= >NVF-0438ZN</option>

        <option value= selected>NVF-0538ZN</option>

        <option value=>NVF-0728ZY</option>

        </select></td>

      <td width="439"><p>

        <input type="file" name="file_name" id="file_name">

          <input name="action" type="hidden" id="action" value="upload">

          <input type="submit" name="button" id="button" value="อับโหลด">

      </p></td>

    </tr>

  </table>

</form>

<?php if($_POST['action'] == 'upload')

 {

  if($_FILES['file_name']['name'] == '')

  {

   echo '<script> alert("กรุณาระบุไฟล์ด้วยค่ะ"); window.history.back(); </script>';

   return;

  }

  

  if($_FILES['file_name']['type'] != 'text/plain')

  {

   echo '<script> alert("กรุณาระบุไฟล์นามสกุล txt ด้วยค่ะ"); window.history.back(); </script>';

   return;

  }

  $arr_file_name = array($_FILES['file_name']['tmp_name']); // ชื่อไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ  $arr_file_name = array('file_1.txt','file_2.txt','file_3.txt');

 

 for($i = 0; $i < count($arr_file_name); $i++)

 {

  $arr_data_buffer;

  $count_data = 0;

  $objFopen = fopen($arr_file_name[$i], 'r');

  

  // แยกค่าในไฟล์ออกทีละบรรทัดใส่เข้าไปใน array

  if ($objFopen) {

   while (!feof($objFopen)) {

    $arr_data_buffer[$count_data++] = fgets($objFopen, 4096);

   }

   fclose($objFopen);

  }

  

  // ตรวจสอบค่า

  for($j = 0; $j < count($arr_data_buffer); $j++)

  {

   // แยกค่าภายในแถวด้วยตัวอักษรลูกน้ำ (,)

   $string_explode = explode(',',$arr_data_buffer[$j]); 

   

   

    $number[$j] = (int)substr ($string_explode[1],4,6);

    

     if($number[$j] > 0)

     {

    $string_show = $arr_data_buffer[$j];

    

    if($j > 0)

    {

     if( $number[$j] == ($number[$j-1]+1) )

      $string_show .= '<span style="color:#090;">success!</span><br>';

     

     else

      $string_show .= '<span style="color:#900;">fault!</span><br>';

    }

    else

    {

     $string_show .= '<span style="color:#090;">success!</span><br>';

    }

    

     echo $string_show.'<hr>';

     }

  }

 }

  

  

 }</body>

</html>
04 ธ.ค. 2556 1 630

ต้องใช้ Ajax ส่งไปเลือกไฟล์จาก Server มาแสดงครับศึกษาเรื่อง Ajax เพิ่มเติมนะครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^