อยากทราบเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเวบ โดยใช้ Oracal ค่ะ

ตอนนี้หนูใช้ MYSQL  เขียนประมานนี้

<?

include "../chksession.php";

if ($sess_status=="Super Administrator"or $sess_status=="admin") {

 ?>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=tis-620">

<title>:: Online Monitor ::</title>

<link href="../addmin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link rel="shortcut icon" href="../images/tsc.ico" />

</head>

<body>

<? include "../include/topmenu-admin.php"; ?>

    

    <h4> Search LOG <h4>

                    <center>

                        <TABLE class="tablemanager">                <form action="query_all.php" method="post" name="testform" >

                              <p>

                                จาก

                                <input name="dc" size="11">

                                    <a href="javascript:void(0)" onclick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.testform.dc);return false;" ><img class=            "PopcalTrigger" align="absmiddle" src="PopCalendarXP/calbtn.gif" width="34" height="22" border="0" alt=""></a> <span class="style15"> ถึง 

                                    <input name="dc2" id="dc2" size="11">

                                        <a href="javascript:void(0)" onclick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.testform.dc2);return false;" ><img class="PopcalTrigger" align="absmiddle" src="PopCalendarXP/calbtn.gif" width="34" height="22" border="0" alt=""></a> &nbsp;&nbsp;</span><!--<input type="submit" name="Submit" value="Submit">-->

</p>

  

<p>&nbsp;</p><!--  PopCalendar(tag name and id must match) Tags should not be enclosed in tags other than the html body tag. -->

<iframe width=174 height=189 name="gToday:normal:agenda.js" id="gToday:normal:agenda.js" src="PopCalendarXP/ipopeng.htm" scrolling="no" frameborder="0" style="visibility:visible; z-index:999; position:absolute; top:-500px; left:-500px;">

</iframe>กรุณากรอกหมายเลข MID<br />

    

     <input class="textfield" type="text" name="MERCHANT" id="textfield" />   

 กรุณากรอกหมายเลข TID<br /> 

     <input class="textfield" type="text" name="TERMINAL" id="textfield" />

     <input  class="button_gray" type="submit" name="button" id="button" value="Query" />

</form> <br /><br />   <?  include "../connect.php";

if($TERMINAL=="" && $MERCHANT=="" && $dc=="" &&$dc2==""){    

     echo"<center><h2> Insert DATA !!</h2><br><br><br><center>"; exit();

          }else if($TERMINAL!="" && $MERCHANT==""){  $sql="select * from  logs where TERMINAL='$TERMINAL'";

             }else if($TERMINAL=="" && $MERCHANT!=""){ $sql="select * from  logs where MERCHANT='$MERCHANT'";

                 }else if($TERMINAL!="" && $MERCHANT!="" ) {$sql="select * from  logs where TERMINAL='$TERMINAL' && MERCHANT='$MERCHANT'";

                         }else if($dc!="" && $dc2!="") { $sql="select * from  logs where DATETIME  BETWEEN '$dc' AND '$dc2'";

      }

     $result=mysql_db_query($dbname,$sql);

     $num=mysql_num_rows($result);

     if ($num<=0) {

         echo"<center> NO DATA</center>";   

     }else{

        echo"<table class=\"tablemanager\">"; 

     echo"<tr class=\"yellow\" ><td>LOG_DATE</td><td>MERCHANT</td><td>TERMINAL</td><td>APPVER  </td><td>CRC  </td><td> IP</td></tr>";

       while($rs=mysql_fetch_array($result)){

         

          $LOG_DATE=$rs[LOG_DATE];

          $MERCHANT=$rs[MERCHANT];

          $TERMINAL=$rs[TERMINAL];

          $APPVER=$rs[APPVER];

          $CRC=$rs[CRC];

          $IP=$rs[IP];

              

          echo"<tr><td align=center> $LOG_DATE</td><td> $MERCHANT</td><td> $TERMINAL</td><td>$APPVER  </td><td>$CRC  </td><td> $IP</td></tr>";

       }

       echo"</table>";

      

    }

     

    ?>


    

 <!-- 1 -->

 </TABLE>

<? }else {

 header("Location: ../admin_fault.php");

} ?>


<br /><h2>

</body>

</html>

ถ้าเป็น Oracle พวกตัวแปลทั้งหลาย จะต้องเปลี่ยนเปนแบบไหน ค่ะ
31 ม.ค. 2556 1 1,163

Oracle คือ ประเภท (หรือ ยี่ห้อ) ของฐานข้อมูลนะครับ ดังนั้น ถ้าจะเปลี่ยนไปใช้ Oracle PHP ไม่ต้องแก้ไขครับ แต่ที่จะต้องแก้ไขคือ คำสั่ง SQL ครับ ซึ่ง MySQL จะแตกต่างจาก Oracle อยู่บ้าง
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^