ช่วยหน่อย ครับ มัน ERROR แบบนี้

 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\tsc\thaismart\view_log\query_all.php on line 77

TID NO DATA

.......................................................................................

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=tis-620">

<title> </title></head>

<body>

<

<h4> Search LOG <h4>

<center>

<TABLE class="tablemanager"><form action="query_all.php" method="post" name="testform" >

  <p>

    จาก

    <input name="dc" size="11">

    <a href="javascript:void(0)" onclick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.testform.dc);return false;" ><img class="PopcalTrigger" align="absmiddle" src="PopCalendarXP/calbtn.gif" width="34" height="22" border="0" alt=""></a> <span class="style15"> ถึง 

    <input name="dc2" id="dc2" size="11">

    <a href="javascript:void(0)" onclick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.testform.dc2);return false;" ><img class="PopcalTrigger" align="absmiddle" src="PopCalendarXP/calbtn.gif" width="34" height="22" border="0" alt=""></a> &nbsp;&nbsp;</span><!--<input type="submit" name="Submit" value="Submit">-->

</p>

  

<p>&nbsp;</p><!--  PopCalendar(tag name and id must match) Tags should not be enclosed in tags other than the html body tag. -->

<iframe width=174 height=189 name="gToday:normal:agenda.js" id="gToday:normal:agenda.js" src="PopCalendarXP/ipopeng.htm" scrolling="no" frameborder="0" style="visibility:visible; z-index:999; position:absolute; top:-500px; left:-500px;">

</iframe>กรุณากรอกหมายเลข MID<br />

    

     <input class="textfield" type="text" name="MERCHANT" id="textfield" />

     

 กรุณากรอกหมายเลข TID<br />

   

     <input class="textfield" type="text" name="TERMINAL" id="textfield" />

     <input  class="button_gray" type="submit" name="button" id="button" value="Query" />

 

</form>

     <br /><br />

   <? 

 include "../connect.php";if($TERMINAL=="" && $MERCHANT=="" && $dc=="" && $dc2==""){    

     echo"<center><h2> Insert DATA !!</h2><br><br><br><center>"; exit();

     

 }else if($TERMINAL!="" && $MERCHANT=="" && $dc=="" && $dc2==""){

     $sql="select * from  logs where TERMINAL='$TERMINAL'";

     

 }else if($TERMINAL=="" && $MERCHANT!="" && $dc=="" && $dc2==""){

     $sql="select * from  logs where MERCHANT='$MERCHANT'";

     

 }else if($TERMINAL!="" && $MERCHANT!="" && $dc=="" && $dc2=="") {

      $sql="select * from  logs where TERMINAL='$TERMINAL' && MERCHANT='$MERCHANT'";

      

 }else if($TERMINAL!="" && $MERCHANT!="" && $dc!="" && $dc2=="") {

      echo"<center><h2> กรุณากรอก วันสิ้นสุด</h2><br><br><br><center>"; exit();

      

 }else if($TERMINAL!="" && $MERCHANT!="" && $dc=="" && $dc2!="") {

      echo"<center><h2> กรุณากรอก วันเริ่มต้น</h2><br><br><br><center>"; exit();     

       

 }else if($TERMINAL!="" && $MERCHANT!="" && $dc!="" && $dc2!="") {      

     $sql="select * from  logs where TERMINAL='$TERMINAL' && MERCHANT='$MERCHANT' && DATETIME BEETWEEN '$dc' AND '$dc2'" ;

 }

     

     $result=mysql_db_query($dbname,$sql);

     $num=mysql_num_rows($result);

     if ($num<=0) {

         echo"<center>TID $TERMINAL NO DATA</center>";

     }else{

        echo"<table class=\"tablemanager\">"; 

     echo"<tr class=\"yellow\" ><td>LOG_DATE</td><td>MERCHANT</td><td>TERMINAL</td><td>APPVER  </td><td>CRC  </td><td> IP</td></tr>";

       while($rs=mysql_fetch_array($result)){

         

          $LOG_DATE=$rs[LOG_DATE];

          $MERCHANT=$rs[MERCHANT];

          $TERMINAL=$rs[TERMINAL];

          $APPVER=$rs[APPVER];

          $CRC=$rs[CRC];

          $IP=$rs[IP];

              

          echo"<tr><td align=center> $LOG_DATE</td><td> $MERCHANT</td><td> $TERMINAL</td><td>$APPVER  </td><td>$CRC  </td><td> $IP</td></tr>";

       }

       echo"</table>";

      

    }

     

    ?>


     </TABLE><br /><h2>

</body>

</html>

29 ม.ค. 2556 4 1,229

BEETWEEN = BETWEEN
#1

่อ่อ แก้แล้ว ครับ เหมือนเดิม อ่า
#2

line 77 อยุ่ตรงไหนคับ
#3

echo $sql ออกมา แล้วเอาไปทดสอบบน phpmyadmin ก็รู้เองแหละมั้ง
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^