สอบถามการใช้ตัวแปร PHP(array) ที่คิวรีมาจากฐานข้อมูล เพื่อทำงานร

สวัสดีครับ ผมกำลังทำโปรเจคจบอยู่ครับ มีปัญหาตรงที่ ผมกำลังทำ Listbox สองชั้นแบบแปรผันตามกัน

ตัวแรกเป็นหมวดหมู่ ตัวที่สองเป็นสินค้า

ผมได้โคด Java มาจากในเน็ทครับ ดังในโคด ผมสร้างตัวแปร myobject1 เป็น array เพื่อเก็บค่าที่คิวรี่มาจากฐานข้อมูล

ต่อมาผมพยายามนำตัวแปร myobject1 ไปใช้ใน Javascript แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ผมไม่มีความรู้ด้าน Javascript เลย ช่วยชี้แนะด้วยครับ

ขอความกรุณาด้วยครับ<?php

session_start();

require_once("config.inc");

mysql_connect($host,$user,$pwd) or die ("ติดต่อ Host ไม่ได้");

mysql_select_db($dbname) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");

mysql_query("SET NAMES utf8");

?>


<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <pre>TIS620 UTF-8</pre>

<title>Untitled Document</title><?$cat = mysql_query("SELECT * FROM product_cat");

$myobject1 = array();

while($row = mysql_fetch_array($cat)){

$myobject1[] = $row;

}

?>
<script type="text/javascript">function selected(selectobj){

var mySelect = document.getElementById("first");

var secondSelect = document.getElementById("second");

var myobject1 = new Array('<?php echo implode("', '", $myobject1);?>');

for(index in myobject1) {

secondSelect.options[secondSelect.options.length] = new Option(myobject[index], index);

}

}

function selected2(selectobj){

var mySelect = document.getElementById("first_");

var secondSelect = document.getElementById("second_");

var myobject = {

ValueA : 'Text 1',

ValueB : 'Text 2',

ValueC : 'Text 3'

};

for(index in myobject) {

secondSelect.options[secondSelect.options.length] = new Option(myobject[index], index);

}

}

</script>


</head><body>

<div>

<?

//ListBox 1$list1=$_REQUEST['list1'];

$sql="SELECT * from product_cat Where Cat_ID='$list1'";

$result=mysql_query($sql);

if(mysql_fetch_array($result)){

    $current=mysql_result($result, 0, 'Cat_des');

} else {

    $current="-กรุณาเลือก-";

}

$sql="SELECT * from product_cat";

$result=mysql_query($sql); ?>
<select id="first" onChange="selected(this)">

<?

echo "<option value=$list1>$current</option> \n";

echo "<option value=\"$PHP_SELF?list1=$list1\">------</option> \n";While($fetcharr = mysql_fetch_array($result)){

    $val=$fetcharr['Cat_ID'];

    $label=$fetcharr['Cat_des'];

    echo "<option value=\"$PHP_SELF?list1=$val\">$label</option> \n";

}?>


</select><select id="second">

<option>---</option>

</select>

</div><div>

<select id="first_" onChange="selected2(this)">

<option>---</option>

<option value="1">first</option>

</select><select id="second_">

<option>---</option>

</select>

</div>

</body>

</html>
13 ม.ค. 2556 1 2,714

55+++ ไม่น่าจะทำงานได้นะครับลองดู ตำบล จังหวัด
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^