ช่วยหน่อยครับ ทำไปทำไมาไม่ได้ซะงั้น combobox select

index.php##

<table width="100%" height="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

                    <tr>

                        <td valign="top"> ]

                        <?

                        if($_GET['showpage']=="search")

                        {

                            echo "<table width=\"100%\"  border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">";

                                echo "<tr>";

                                echo "<td valign=\"top\">"; require_once('cnctools.php');  echo"</td>";

                                echo "</tr>";

                            echo"</table>";

                        }

                        ?>


                        

                        </td>

                    </tr>

</table>   #######################cnctools.php##

<script language=Javascript>

function Inint_AJAX() {

   try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");  } catch(e) {} //IE

   try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE

   try { return new XMLHttpRequest();          } catch(e) {} //Native Javascript

   alert("XMLHttpRequest not supported");

   return null;

};function dochange(obj) {

     var req = Inint_AJAX();

     var Ttype = document.getElementById( 'toolstype' ).value;

     //var Tname = document.getElementById( 'toolsname' ).value;

     var Tteeth = document.getElementById( 'toolsteeth' ).value;

     var Tdia = document.getElementById( 'toolsdia1' ).value;

    

     if ( obj && obj.name == 'toolstype' )

     {

        var Tname="";

     }

     else

     {

        var Tname = document.getElementById( 'toolsname' ).value;

     };

     var data = "toolstype=" + Ttype + "&toolsname=" + Tname + "&toolsteeth=" + Tteeth + "&toolsdia1=" + Tdia;

    

     req.onreadystatechange = function () {

          if (req.readyState==4) {

               if (req.status==200) {

                    var datas = eval( '(' + req.responseText + ')' );

                    

                    document.getElementById( 'toolstypeDiv' ).innerHTML = datas[0].toolstype;

                    document.getElementById( 'toolsnameDiv' ).innerHTML = datas[0].toolsname;

                    document.getElementById( 'toolsteethDiv' ).innerHTML = datas[0].toolsteeth;

                    document.getElementById( 'toolsdia1Div' ).innerHTML = datas[0].toolsdia1;

                    //document.getElementById(src).innerHTML=req.responseText; //รับค่ากลับมา

               }

          }

     };

     req.open("POST", "toolssearch.php",true); //สร้าง connection

     req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8"); // set Header

     req.send(data); //ส่งค่า

};

window.onload = function()

{

    dochange( '' );

};     

</script>
<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#A7A7A5"  align="center">

  <tr>

    <td>

                        

        <form action=\"\" method=\"post\">

            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">

                <?

            

            global $paramLabel;    

            

            $tools_type = $_POST[toolstype];

            $tools_name = $_POST[toolsname];

            $tools_teeth = $_POST[toolsteeth];

            $tools_dia1 = $_POST[toolsdia1];

                ?>


        <tr>

            <td width="40%" height="27"><div align="right">Type&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</div></td>

            <td width="60%"><span id="toolstypeDiv">&nbsp;&nbsp;<select name="toolstype" id="toolstype" onchange="dochange('toolstype')">\n<option value="<? echo $tools_type; ?>">m&nbsp;&nbsp;&nbsp;Choose type&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</option></select></span></td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="40%" height="27"><div align="right">Name Tools&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</div></td>

            <td width="60%"><span id="toolsnameDiv">&nbsp;&nbsp;<select name="toolsname" id="toolsname" onchange="dochange('toolsname')">\n<option value="<? echo $tools_name; ?>">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Choose name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</option></select></span></td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="40%" height="27"><div align="right">Flute&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</div></td>

            <td width="60%"><span id="toolsteethDiv">&nbsp;&nbsp;<select name="toolsteeth" id="toolsteeth" onchange="dochange('toolsteeth')">\n<option value="<? echo $tools_teeth; ?>">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Choose flute&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</option></select></span></td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="40%" height="27"><div align="right">Diameter&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</div></td>

            <td width="60%"><span id="toolsdia1Div">&nbsp;&nbsp;<select name="toolsdia1" id="toolsdia1" onchange="dochange('toolsdia1')">\n<option value="<? echo $tools_dia1; ?>">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Choose diameter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</option></select></span></td>

        </tr>

        <? /* <tr>

            <td width="40%" height="27"><div align="right">Cut Length&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</div></td>

            <td width="60%">&nbsp;&nbsp;<font id="toolssize1"><select><option value="0">=========================</option></select></font></td>

        </tr>

        

        <tr>

            <td width="40%" height="27"><div align="right">Shank Diameter&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</div></td>

            <td width="60%">&nbsp;&nbsp;<font id="toolsdia2"><select><option value="0">=========================</option></select></font></td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="40%" height="27"><div align="right">Over all Length&nbsp;:&nbsp;&nbsp;</div></td>

            <td width="60%">&nbsp;&nbsp;<font id="toolssize2"><select><option value="0">=========================</option></select></font></td>

        </tr>*/
?>


        <tr>

            <td width="40%" height="33"><div align="right"> </div></td>

            <td width="60%"><input type="submit" name="Submit" value="Search">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<INPUT type="reset" value="Clear"></td>

        </tr>

            </table>

        </form>        

    </td>

  </tr>

</table>

#################################toolssearch.php##

<?

require_once("includes/database.php");

Conn2DB();

       

//$data = $_GET['data'];

//$val = $_GET['val'];$_toolstype = $_POST[toolstype];

$_toolsname = $_POST[toolsname];

$_toolsteeth = $_POST[toolsteeth];

$_toolsdia1 = $_POST[toolsdia1]; $result=mysql_query("SELECT id,name,ref,showlink FROM tb_toolstype WHERE showlink='Y' ORDER BY id");echo "[{\"toolstype\":\"";

    echo "<select name='toolstype' id='toolstype' onChange=\"dochange(this)\">";

    echo "<option value='0'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Choose type&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</option>";

        while($row = mysql_fetch_array($result)){

            echo "<option value=\"$row[ref]\"";

            if ($_toolstype == $row[ref])

            {

                echo "selected='selected'";

            }

            echo ">
$row[name]</option>";

        }

        

    echo "</select>\",\"toolsname\":\"";

    echo "<select name='toolsname' id='toolsname' onChange=\"dochange(this)\">";

    if ($_toolstype != "0" && $_toolstype != "") {

    echo "<option value='0'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Choose name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</option>";

        $result1=mysql_db_query($dbname,"SELECT * FROM tb_tools  WHERE showlink='Y' AND ref_type='$_toolstype' GROUP BY ref_name ORDER BY id");

        while($row1 = mysql_fetch_array($result1)){

            echo "<option value=\"$row1[ref_name]\"";

            if ($_toolstype == $row1[ref_name])

            {

                echo "selected='selected'";

            }

            echo ">
$row1[ref_name]</option>";

        }

    }

    else {

        echo "<option value=''>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Choose name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</option>";

    }    

    //echo "</select>\",\"toolsteeth\":\"";    

    //echo "<select name='toolsteeth' id='toolsteeth' onChange=\"dochange(this)\">";

    

    //echo "</select>\",\"toolsdia1\":\"";    

    //echo "<select name='toolsdia1' id='toolsdia1' onChange=\"dochange(this)\">";    

    echo "</select>\"}]";

?>


#################

มันไม่ทำงานตั้งแต่ windows onload ครับ ไม่ไม่อะไรให้เลือกเลย
28 ส.ค. 2555 0 1,563
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^