ใช้งาน Combobox 2 ตัวที่สัมพันธ์กัน (Javascript)


ใช้งาน Combobox 2 ตัวที่สัมพันธ์กัน (Javascript)


<? 

  $ServerName="localhost"; 

  $UserName="root"; // กำหนด User ของ MySQL

  $UserPassword=""; // กำหนดรหัสผ่านของ MySQL

  $DatabaseName="mydb"; // กำหนดชื่อ Database

  

  //สร้าง Connection ติดต่อกับ MySQL Server เก็บไว้ที่ตัวแปร $conn

  $conn = mysql_connect($ServerName, $UserName, $UserPassword);

  if (!$conn) die("ไม่สามารถติดต่อกับ MySQL ได้");

  mysql_query("SET NAMES tis620"); 

  

  //เลือกใช้งานฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ที่ตัวแปร $DatabaseName

  mysql_select_db($DatabaseName, $conn) or die("ไม่สามารถเลือกใช้งานฐานข้อมูล $DatabaseName ได้");

  

  //ค่าที่ส่งมาเมื่อเลือกสายงาน

  $classid=$_GET[classid];  //แสดงรายการ สายงาน

  $select_class="select * from class_tb order by class_id ";

  $query_class = mysql_query($select_class, $conn);  echo "<select name=class onChange='class_select(this.value)'>";

  echo "<option>- เลือกสายงาน -</option> ";

  while ($rs_class = mysql_fetch_array($query_class)) {

    $class_id=$rs_class[class_id];

    $class_name=$rs_class[class_name];

    echo "<option value='$class_id'";

    if ($class_id==$classid) echo " selected"; //เลือกรายการที่ส่งมา

    echo ">
$class_name</option> "; 

  } 

  echo "</select>";  //แสดงรายการ ประเภทของสื่อ

  if ($classid!='') { //มีการส่ง $classid มาด้วย

    $select_line="select * from news_line_tb where class_id=$classid ";

    $query_line = mysql_query($select_line,$conn);    echo "<select name=news_line>";

    echo "<option>- เลือกประเภทของสื่อ -</option> ";

    while ($rs_line = mysql_fetch_array($query_line)) {

      $newsl_id=$rs_line[newsl_id];

      $newsl_name=$rs_line[newsl_name];

      $class_id_newsl=$rs_line[class_id];

      echo "<option value='$newsl_id'>$newsl_name</option> "; 

    } 

    echo "</select>";

  }

?>


<script language=Javascript>

//เมื่อเลือก สายงาน

function class_select(id) {

  document.URL='?classid='+id;

}

</script>ผมลองเอาไปลองแล้วแต่มันใช้ไม่ได้อ่าครับ อันนี้โค๊ดผม 

  $coun=$_GET[coun];


  $province=$_GET[province];


  $sql="select * from tbcountry ";


  $query = mysql_query($sql, $conn);


 


  echo "<select name=country onchange='comboselect()'>";


  echo "<option>- เลือกจังหวัด -</option> ";


  while ($fetcharr = mysql_fetch_array($query)) {


    $coun_id = $fetcharr['coun_id'];


    $coun_name = $fetcharr['coun_name'];


    echo "<option value='$coun_id'";


    if ($coun_id==$coun) echo " selected"; //เลือกรายการที่ส่งมา


    echo ">$coun_name</option> "; 


  } 


  echo "</select>"; ?>


  </td>


  <td align="right">จังหวัด</td>


  <td> <? if ($coun!="") 


  {


    $sql1="select * from tbprovince where coun_id = '$coun'";


    $query1 = mysql_query($sql1, $conn);


 


    echo "<select name=province onchange='comboselect(this.value)'>";


    echo "<option>- เลือกจังหวัด -</option> ";


    while ($fet = mysql_fetch_array($query1)) 


{


      $pro_id = $fet['prov_id'];


      $pro_name = $fet['prov_name']; 


      echo "<option value='$pro_id'";


      if ($pro_id==$province) echo " selected"; //เลือกรายการที่ส่งมา


      echo ">$pro_name</option> "; 


    } 


    echo "</select>";


  }


  ?>

06 ส.ค. 2555 5 1,325

จากการดู ก็ปกติดี...ลองอธิบายเพิ่มเติมทีว่าเกิดอะไรขึ้น
#1

คือว่า มันก็ไม่ยอมมีให้เลือกอ่าครับ ผมเลือกประเทศ แล้ว จังหวัดก็ไม่ขึ้นมา ให้เลือก นอกจากจะใช้ window.loaction อ่าครับ งง มากครับ (มือใหม่ครับ)
#2

comboselect อันนึงมี parameter อีกอัน ไม่มี
#3

<script language=Javascript>

//เมื่อเลือก สายงาน

function class_select(id) {

  document.URL='?classid='+id;

}

</script> ใช้ยังไงหรอครับ
#4

ถ้าใช้ document.URL ไม่ได้ ก็ให้ใช้ window.location ก้ได้ครับ เหมือนกันครับ
#5
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^