เกี่ยวกับการ ส่งค่า $_REQUEST ใน gcms

สมมุติ ผมมี หน้า list.html โดยจะเรียกไปหน้า list.php ผมอยากจะส่งค่าไปหน้านี้ประมาณนี้ครับlist.html?page=1&l_order=0&list_per_page=20 แต่พอเรียก framwork จะแปลลิงค์ไปแบบนี้#module=list&page=1&l_order=0&list_per_page=20ที่หน้า list.php ผมรับโดยใช้ $_REQUEST ตัวแปร page ,list_per_page ค่าจะตรงกับที่ส่งมาครับ

ยกเว้น l_order ค่าที่ได้มาจะไม่ตรงครับ
17 ก.พ. 2555 1 1,648

$_REQUEST จะอ่านจาก 3 สิ่งครับ คือ $_GET, $_POST และ $_COOKIE ดังนั้น ถ้าบังเปิญเก็บ cookie ไว้ที่ค่าเดียวกัน ค่าที่รับอาจผิดพลาดได้ครับถ้าต้องการให้อ่านเฉพาะ $_GET หรือ $_POST ให้ใช้$value = isset($_POST['value']) ? $_POST['value'] : $_GET['value'];
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^