submenu

ผมอยากได้ submenu ผมดึงข้อมูลออกแบบธรรมดาได้แล้ว แต่ดึง submenu ไม่ได้ครับ


<script>


//<![CDATA[ 


jQuery(function(){ 


$("ul.top-nav li a").mouseenter(function() { 


var subnavmenu = $(this).parent().find("li.subnav");


subnavmenu.slideDown('fast').show(); 


$(this).parent().hover(function() {


$(this).addClass('sel');


}, function(){


$(this).removeClass('sel');


subnavmenu.slideUp('fast'); 


});


}).hover(function() { 


$(this).addClass("subhover"); 


}, function(){


$(this).removeClass("subhover");


});


});


//]]>


</script>


<style>


nav {background:url('images/menu/bg-menu.png') no-repeat; width:1000px; height:27px; line-height:25px; margin:5px 0px;}


.top-nav { margin:0; padding:0 42px; list-style:none;}


.top-nav > li { float:left; padding:0 3px; margin:0 5px; position:relative;}


.top-nav > li > a { text-decoration:none; color:#0053A3; font-size:12px; background:url('images/menu/bg-menu-active.png') no-repeat right 50px; 


padding-right:10px; display:block;font-weight:bold; text-shadow:1px 1px 2px #fff, -1px -1px 2px #fff;}


.top-nav > li > a span { background:url('images/menu/bg-menu-active.png') no-repeat left 50px; margin-left:-7px; padding-left:10px; display:block;}


.top-nav > li > a:hover, .top-nav > li.sel > a { color:#fff; font-weight:bold; background-position:right center; text-shadow:none;}


.top-nav > li > a:hover span, .top-nav > li.sel > a span { background-position:left center;}


.subnav { margin:0; padding:0; list-style:none; display:none; position:absolute; top:25px; left:0; z-index:8888; box-shadow: 1px 2px 2px #666; -moz-box-shadow: 1px 2px 2px #666; -webkit-box-shadow: 1px 2px 2px #666;}


.subnav li {display:block; border-top:1px solid #3589c8; border-bottom:1px solid #2474ad; clear:both; width:220px;}


.subnav li a {background-color:#06F; display:block; color:#fff; text-decoration:none; padding:2px 0 2px 12px;}


.subnav li a:hover {background-color:#206496; font-weight:bold;}


</style>


<nav>


<ul class='top-nav'>


<?


$sql_main=mysql_query("select * from cfb_menu");


while($row_main=mysql_fetch_array($sql_main)){


echo"<li><a href=''><span>$row_main[nav_name]<span></a></li>";


//วนลูป sub


$sql_sub=mysql_query("select * from cfb_menu_sub where nav_id=$row_main[nav_id]");


while($row_sub=mysql_fetch_array($sql_sub)){


echo"<ul class='subnav'><li><a href=''><span>$row_sub[sub_name]</span></a></li></ul>";


}


}


?>


</ul>


</nav>

20 ม.ค. 2555 1 1,197

ทำได้แล้วครับ
<nav>


<ul class='top-nav'>


<?


$sql_main=mysql_query("select * from cfb_menu");


$NRow_Menu=mysql_num_rows($sql_main);


 


if($NRow_Menu>0){


 


while($row_main=mysql_fetch_array($sql_main)){


 


echo"<li><a href=''><span>$row_main[nav_name]<span></a>";


//วนลูป sub


$sql_sub=mysql_query("select * from cfb_menu_sub where nav_id=$row_main[nav_id]");


$NRow_sub=mysql_num_rows($sql_sub);


if($NRow_sub>0){


echo "<ul class='subnav'>";


while($row_sub=mysql_fetch_array($sql_sub)){


echo"<li><a href=''><span>$row_sub[sub_name]</span></a></li>";


}


echo "</ul>";


}


echo "</li>";


}


 


}else{echo "<li>ไม่มีเมนู</li>";}


?>


</ul>


</nav>

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^