สอบถามเรื่อง Java Element Dinamic หน่อยพอดีทำแล้วลบแถวไม่ได้นะคร

สอบถามเรื่อง Java Element Dinamic หน่อยพอดีทำแล้วลบแถวไม่ได้นะคร
สอบถามเรื่อง Java Element Dinamic หน่อยพอดีทำแล้วลบแถวไม่ได้นะครับ คืออยากลบแถวที่ 2 กับแถวที่ 4 ออกนะครับCode ครับอาจารย์<html>


<head>


<title>ThaiCreate.Com JavaScript Add/Remove Element</title>


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">


</head>


<script language="javascript">


function CreateNewRow()


{


var intLine = parseInt(document.frmMain.hdnMaxLine.value);


intLine++;


 


var theTable = document.all.tbExp


//แทรกแถวที่ 1


var newRow = theTable.insertRow(theTable.rows.length)


newRow.id = newRow.uniqueID


var newCell


 


//*** Column 1 ***//


newCell = newRow.insertCell(0)


newCell.id = newCell.uniqueID


newCell.setAttribute("className", "css-name");


newCell.innerHTML ='ลำดับที่ '+intLine+'<input name="btnDel" type="button" id="btnDel" value="ลบฟร์อมนนี้" onClick="RemoveRow();"><div align="center">รหัสนักศึกษา</div>'


 


//*** Column 2 ***//


newCell = newRow.insertCell(1)


newCell.id = newCell.uniqueID


newCell.setAttribute("className", "css-name");


newCell.innerHTML = '<input type="text" name="textfield">'


 


//แทรกแถวที่ 2


var newRow = theTable.insertRow(theTable.rows.length)


newRow.id = newRow.uniqueID


var newCell


 


//*** Column 1 ***//


newCell = newRow.insertCell(0)


newCell.id = newCell.uniqueID


newCell.setAttribute("className", "css-name");


newCell.innerHTML ='<div align="center">ชื่อ - สกุล </div>'


 


//*** Column 2 ***//


newCell = newRow.insertCell(1)


newCell.id = newCell.uniqueID


newCell.setAttribute("className", "css-name");


newCell.innerHTML = '<input type="text" name="textfield2">'


 


//แทรกแถวที่ 3


var newRow = theTable.insertRow(theTable.rows.length)


newRow.id = newRow.uniqueID


var newCell


 


//*** Column 1 ***//


newCell = newRow.insertCell(0)


newCell.id = newCell.uniqueID


newCell.setAttribute("className", "css-name");


newCell.innerHTML ='<div align="center">ที่อยู่</div>'


 


//*** Column 2 ***//


newCell = newRow.insertCell(1)


newCell.id = newCell.uniqueID


newCell.setAttribute("className", "css-name");


newCell.innerHTML = '<textarea name="textarea"></textarea>'


document.frmMain.hdnMaxLine.value = intLine;


}


 


function RemoveRow()


{


intLine = parseInt(document.frmMain.hdnMaxLine.value);


if(parseInt(intLine) > 0)


{


theTable = (document.all) ? document.all.tbExp : 


document.getElementById("tbExp")


theTableBody = theTable.tBodies[0];


theTableBody.deleteRow(intLine);


intLine--;


document.frmMain.hdnMaxLine.value = intLine;


}


}


</script>


<body Onload="CreateNewRow();">


<form name="frmMain" method="post">


<table width="445" border="1" id="tbExp">


  <tr>


    <td colspan="2"><div align="center">เพิ่มข้อมูลนักศึกษา</div></td>


  </tr>


</table>


<input type="hidden" name="hdnMaxLine" value="0">


<input name="btnAdd" type="button" id="btnAdd" value="เพิ่มฟร์อมกรอกข้อมูล" onClick="CreateNewRow();">


 


</form>


</body>


</html>

15 ม.ค. 2555 3 1,898

ลบก็คือ removeChild() ครับอย่างแรกเลย ตารางต้องมี tbody ถีงจะสมบูรณ์

อย่างที่สอง กำหนด id ที่แตกต่างกันให้แถว

อย่างที่สาม กำหนดปุ่มลบ ให้ลบ แถวที่ id ที่กำหนด<tbody id=tbody>

<tr id=del_0><input onclick=delete('del_0').....

<tr id=del_1>
><input onclick=delete('del_').....

</tbody>function delete(id)

document.getElementById(tbody).removeChild(document.getEementById(id));

}
ผมเขียนแบบง่ายๆให้ดู ลองประยุกต์ดูนะ#1

อาจารย์ครับช่วยดูให้อีกทีนะครับหรือแก้ไขให้หน่อยนะครับผมไม่ได้จริงๆ  ครับอาจารย์
<html>


<head>


<title>ThaiCreate.Com JavaScript Add/Remove Element</title>


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">


</head>


<script language="javascript">


function CreateNewRow()


{


var intLine = parseInt(document.frmMain.hdnMaxLine.value);


intLine++;


 


var theTable = document.all.tbExp


//แทรกแถวที่ 1


var newRow = theTable.insertRow(theTable.rows.length)


newRow.id = newRow.uniqueID


var newCell


 


//*** Column 1 ***//


newCell = newRow.insertCell(0)


newCell.id = newCell.uniqueID


newCell.setAttribute("className", "css-name");


 


newCell.innerHTML ='<tr id="DelTr'+intLine+'"><td><input name="btnDel" type="button" id="btnDel" value="ลบฟร์อมนนี้" onClick="RemoveRow('+intLine+');"> รหัสนักศึกษา </td><td>11</td></tr>'


 


 


 


 


document.frmMain.hdnMaxLine.value = intLine;


}


 


function RemoveRow(id)


{


document.getElementById(tbExp).removeChild(document.getEementById(id));


 


}


</script>


<body Onload="CreateNewRow();">


<form name="frmMain" method="post">


<table width="445" border="1">


  <tr>


    <td colspan="2"><div align="center">เพิ่มข้อมูลนักศึกษา</div></td>


  </tr>


  <tbody  id="tbExp"></tbody>


</table>


<input type="hidden" name="hdnMaxLine" value="0">


<input name="btnAdd" type="button" id="btnAdd" value="เพิ่มฟร์อมกรอกข้อมูล" onClick="CreateNewRow();">


 


</form>


</body>


</html>

#2

คงต้องปรับกันเยอะนะครับ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมเขียนด้านบน เพื่อที่จะสามารถดัดแปลงได้นะครับหลักการก็คือ กำหนด id ที่ต้องการลงบนชิ้นส่วนที่ต้องการลบ เพื่อให้การลบทำได้สะดวกครับ#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^