ส่งค่าด้วย Ajax แล้วค่าที่ส่งไป มันตัดเว้นวรรคออกครับ

คือผมส่งค่าด้วย Ajax แล้วค่าที่ส่งไป มันตัดเว้นวรรคออกครับ เช่น ส่งค่า "ทดสอบ test 1234" แล้วตอนบันทึกเป็น "ทดสอบtest1234" ครับ*** ต้องขอรบกวนด้วยครับ คือสคริปผมเป็น ASP ครับ ไม่รู้ว่าจะถูกกฎการโพสรึเปล่า ***ส่วนของ Function JavaScript

<!--


var HttPRequest = false;


 


  function doCallAjax(cal_id) {


 HttPRequest = false;


 if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...


HttPRequest = new XMLHttpRequest();


if (HttPRequest.overrideMimeType) {


HttPRequest.overrideMimeType('text/html');


}


 } else if (window.ActiveXObject) { // IE


try {


HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");


} catch (e) {


try {


  HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");


} catch (e) {}


}


 } 


 


 if (!HttPRequest) {


alert('Cannot create XMLHTTP instance');


return false;


 }


 


var url = 'Update_t_motor_all.asp';


 


var Note_cal_note_1=eval("document.autoSumForm.Note_cal_note_"+cal_id+".value");


var pmeters = 'Note_cal_note=' +thai(Note_cal_note_1)+ '&Cal_ID='+cal_id;


HttPRequest.open('POST',url,true);


 


HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");


HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);


HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");


HttPRequest.send(pmeters);


 


 


HttPRequest.onreadystatechange = function()


{


 


if(HttPRequest.readyState == 3)  // Loading Request


 {


  document.getElementById("mySpan_" + cal_id).innerHTML = "Now is Loading...";


 }


 


if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request


 {


  document.getElementById("mySpan_" + cal_id).innerHTML = HttPRequest.responseText;


 }


 


}


 


/*


HttPRequest.onreadystatechange = call function .... // Call other function


*/


 


  }


  


  var hexChars = "0123456789ABCDEF";


 


function Dec2Hex (Dec) {


var a = Dec % 16;


var b = (Dec - a)/16;


hex = "" + hexChars.charAt(b) + hexChars.charAt(a);


return hex;


}


 


function thai(s){


s2='';


for(var i=0;i<s.length;i++){


if(s.charCodeAt(i)>3423){


n=s.charCodeAt(i)-3424;


s2+='%'+Dec2Hex(n);


}else s2+=s.charAt(i);


}


return s2


}


 


//-->ในส่วนของ Body
<td <%=bg1%> align="center">


                    <div id="Note_1_<%=cal_id%>">


                    <input type="button" name="EditButton_<%=cal_id%>" value="Note" onClick="Note_3_<%=cal_id%>.style.display=''; Note_2_<%=cal_id%>.style.display=''; Note_1_<%=cal_id%>.style.display='none'" />


                      </div>


                        <div id="Note_2_<%=cal_id%>" style="display:none">


                        <input type="button" name="UpdateButton_<%=cal_id%>" value="บันทึก" onClick="


                            if (Note_cal_note_<%=cal_id%>.value=='') {


                                alert('กรุณากรอกข้อมูลให้ครบด้วยครับ !');


                            } else if (Note_cal_note_<%=cal_id%>.value!='') {


                                Note_1_<%=cal_id%>.style.display='';


                                Note_2_<%=cal_id%>.style.display='none';


                                Note_3_<%=cal_id%>.style.display='none';


                                JavaScript:doCallAjax('<%=cal_id%>');


                            }" />


                            <input type="button" name="CancelButton_<%=cal_id%>" value="ยกเลิก" onClick="Note_1_<%=cal_id%>.style.display=''; Note_2_<%=cal_id%>.style.display='none'; Note_3_<%=cal_id%>.style.display='none'" />


                        </div>


                  </td>


<td <%=bg2%>>


                    <div id="Note_3_<%=cal_id%>" style="display:none">


                    <input type="text" name="Note_cal_note_<%=cal_id%>" style="width:99%" value="<%=rs("cal_note")%>" />


                      </div>


<span id="mySpan_<%=cal_id%>">


<%


                            If rs("cal_note")<>"" Then


                                Response.Write rs("cal_note")


End If


                            %>


                        </span>


                    </td>

หน้าที่รับค่า (Update_t_motor_all.asp)

<%


Response.Charset = "windows-874"


Response.CacheControl = "no-cache"


Response.AddHeader "Pragma", "no-cache"


Response.Expires = -1


 


Set Conn=Server.CreateObject ("ADODB.Connection")


Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath ("Database1/anc.mdb")


 


cal_note=Request.Form("Note_cal_note")


Cal_ID=Request.Form("Cal_ID")*1


 


sql="select cal_note,cal_by from calculate where cal_id="&Cal_ID


Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")


rs.Open sql, Conn, 1,3


 


If rs.recordcount<>0 Then


rs("cal_note")=cal_note


rs("cal_by")=Session("age_nickname")


rs.Update


End If


 


rs.Close


 


If cal_note<>"" Then


Response.Write cal_note


End If


%>29 ธ.ค. 2554 2 1,462

ผลลัพท์ที่ได้ดูจากไหนครับ จากฐานข้อมูลหรือว่าจากการส่งค่าไปแล้วมาแสดงผลเท่าที่ดูโค้ด ผมไม่เห็น textarea ดังนั้น มันจึงไม่น่าจะมีคำสั่งขึ้นบรรทัดให่ครับ เพราะปกติแล้ว input text จะรับค่าได้บรรทัดเดียว ดังนั้นข้อความขึ้นบรรทัดใหม่อาจถูกตัดออกแนะนำให้ลองใช้ textarea ดูครับถ้าค่ามาจากที่อืน อาจเป็นเพราะถูกตัดที่ฐานข้อมูลครับ ลองแทนที่ตัวอัการขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย \r\n หรืออย่างอื่น (ผมไม่แน่ใจว่า ASP ใช้คำสั่งอะไร)อีกอย่าง การ submit ด้วย Ajax ค่าควรเข้ารหัสก่อน เช่น value = encodeURIComponent(value);

#1

ผลลัพท์ที่ได้ดูจาก DB ครับ แล้วผมลองใช้ textarea แล้ว ก็โดนตัดเว้นวรรคออกเหมือนกันครับ แต่เดี๋ยวลองใช้วิธีการแทรกคำดูครับ อย่างเว้นวรรค ใส่ %20 น่าจะช่วยได้ ผลลัพท์เป็นอย่างไร เดี๋ยวเอามาลงให้ดูครับผม laugh
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^