อยากทราบวิธีเรียก ฟังชั่น calendar ครับ

คือว่าผมติดปัญหาตรงที่ ผมจะสร้าง tool ตัวหนึ่งซึ่ง จะกำหนด วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด  จาก calendar โดยเราจะระบุวันที่ลงไปแล้วให้ไปเรียกจาก Db ขึ้นมาโชว แล้ว save file เปน .txt พอมีแนวทางไหม ครับ  ผมลองนั่งเขียนโค้ดมัน ยัง งงๆๆ
16 พ.ย. 2554 6 1,575

งง อะไรหว่า...อย่างแรกเลย ที่จะต้องทำ คือ query ข้อมูลออกมาให้ได้ก่อน ต้องการอะไรที่จะใส่ลงไปในไฟลืบ้างก็ query ออกมาทั้งหมด ถ้าสามารถ query ออกมาแสดงผลได้ ก็สามารถ save เป็นไฟลืได้อย่างที่สอง ก็เหมือนคำตอบจากกระทู้ก่อนหน้า เอา ข้อมูลที่ query ได้ ออกมาจัดรูบแบบ และ Save เป็นไฟล์ขั้นตอนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ ถ้ารู้จักแตกโจทย์ออกเป็น step และ ค่อยๆทำไปทีละขั้น....ปัญหาจะอยู่ที่ข้อมูลจะนำเอาไปใช้ต่อได้หรือเปล่า ซึ่งหลักการที่สำคัญคือ จะต้องออกแบบรุปแบบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายครับ เนื่องจากการ export ข้อมูลจะทำได้ง่ายกว่าการ import ครับ
#1

เอาโค้ดนี้ไปแปะที่ <body> ที่ต้องการไว้ครับ<input type="text" class="calendarSelectDate" style="padding:6px" size="23"  />

<div id="calendarDiv"></div>
#2

และเอาคำสั่งนี้ไปแปะที่ <head> ครับ<script src="css/calendar.js"></script>

<link href="css/calendar.css" rel="stylesheet">
#3

สร้างโฟเดอร์ css แล้วนำไฟล์ที่จะสร้างต่อไปนี้ไปเก็บไว้ครับ

1.สร้างไฟล์ calendar.js ส่วนข้างล่างคือโค้ดไฟล์ครับ

/*!

* Clean Calendar

* Copyright 2007-2009 Marc Grabanski (m@marcgrabanski.com) http://marcgrabanski.com

* Project Page: http://marcgrabanski.com/...ticle/clean-calendar

* Under the MIT License */
var popUpCal = {

  selectedMonth: new Date().getMonth(),

  // 0-11

  selectedYear: new Date().getFullYear(),

  // 4-digit year

  selectedDay: new Date().getDate(),

  calendarId: 'calendarDiv',

  inputClass: 'calendarSelectDate',  init: function() {

    var x = getElementsByClass(popUpCal.inputClass, document, 'input');

    var y = document.getElementById(popUpCal.calendarId);

    // set the calendar position based on the input position

    for (var i = 0; i < x.length; i++) {

      x[i].onfocus = function() {

        popUpCal.selectedMonth = new Date().getMonth();

        setPos(this, y);

        // setPos(targetObj,moveObj)

        y.style.display = 'block';

        popUpCal.drawCalendar(this);

        popUpCal.setupLinks(this);

      }

    }

  },  drawCalendar: function(inputObj) {    var html = '';

    html = '<a id="closeCalender">Close Calendar</a>';

    html += '<table cellpadding="0" cellspacing="0" id="linksTable"><tr>';

    html += ' <td><a id="prevMonth"><< Prev</a></td>';

    html += ' <td><a id="nextMonth">Next >></a></td>';

    html += '</tr></table>';

    html += '<table id="calendar" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr>';

    html += '<th colspan="7" class="calendarHeader">' + getMonthName(popUpCal.selectedMonth) + ' ' + popUpCal.selectedYear + '</th>';

    html += '</tr><tr class="weekDaysTitleRow">';

    var weekDays = new Array('S', 'M', 'T', 'W', 'T', 'F', 'S');

    for (var j = 0; j < weekDays.length; j++) {

      html += '<td>' + weekDays[j] + '</td>';

    }    var daysInMonth = getDaysInMonth(popUpCal.selectedYear, popUpCal.selectedMonth);

    var startDay = getFirstDayofMonth(popUpCal.selectedYear, popUpCal.selectedMonth);

    var numRows = 0;

    var printDate = 1;

    if (startDay != 7) {

      numRows = Math.ceil(((startDay + 1) + (daysInMonth)) / 7);

      // calculate the number of rows to generate

    }    // calculate number of days before calendar starts

    if (startDay != 7) {

      var noPrintDays = startDay + 1;

    } else {

      var noPrintDays = 0;

      // if sunday print right away

    }

    var today = new Date().getDate();

    var thisMonth = new Date().getMonth();

    var thisYear = new Date().getFullYear();

    // create calendar rows

    for (var e = 0; e < numRows; e++) {

      html += '<tr class="weekDaysRow">';

      // create calendar days

      for (var f = 0; f < 7; f++) {

        if ((printDate == today)

        && (popUpCal.selectedYear == thisYear)

        && (popUpCal.selectedMonth == thisMonth)

        && (noPrintDays == 0)) {

          html += '<td id="today" class="weekDaysCell">';

        } else {

          html += '<td class="weekDaysCell">';

        }

        if (noPrintDays == 0) {

          if (printDate <= daysInMonth) {

            html += '<a>' + printDate + '</a>';

          }

          printDate++;

        }

        html += '</td>';

        if (noPrintDays > 0) noPrintDays--;

      }

      html += '</tr>';

    }

    html += '</table>';

    html += '<!--[if lte IE 6.5]><iframe src="javascript:false;" id="calendar_cover"></iframe><![endif]-->';    // add calendar to element to calendar Div

    var calendarDiv = document.getElementById(popUpCal.calendarId);

    calendarDiv.innerHTML = html;    // close button link

    document.getElementById('closeCalender').onclick = function() {

      calendarDiv.style.display = 'none';

    }

    // setup next and previous links

    document.getElementById('prevMonth').onclick = function() {

      popUpCal.selectedMonth--;

      if (popUpCal.selectedMonth < 0) {

        popUpCal.selectedMonth = 11;

        popUpCal.selectedYear--;

      }

      popUpCal.drawCalendar(inputObj);

      popUpCal.setupLinks(inputObj);

    }

    document.getElementById('nextMonth').onclick = function() {

      popUpCal.selectedMonth++;

      if (popUpCal.selectedMonth > 11) {

        popUpCal.selectedMonth = 0;

        popUpCal.selectedYear++;

      }

      popUpCal.drawCalendar(inputObj);

      popUpCal.setupLinks(inputObj);

    }  },

  // end drawCalendar function

  setupLinks: function(inputObj) {

    // set up link events on calendar table

    var y = document.getElementById('calendar');

    var x = y.getElementsByTagName('a');

    for (var i = 0; i < x.length; i++) {

      x[i].onmouseover = function() {

        this.parentNode.className = 'weekDaysCellOver';

      }

      x[i].onmouseout = function() {

        this.parentNode.className = 'weekDaysCell';

      }

      x[i].onclick = function() {

        document.getElementById(popUpCal.calendarId).style.display = 'none';

        popUpCal.selectedDay = this.innerHTML;

        inputObj.value = formatDate(popUpCal.selectedDay, popUpCal.selectedMonth, popUpCal.selectedYear);

      }

    }

  }}

// Add calendar event that has wide browser support

if (typeof window.addEventListener != "undefined")

 window.addEventListener("load", popUpCal.init, false);

else if (typeof window.attachEvent != "undefined")

 window.attachEvent("onload", popUpCal.init);

else {

  if (window.onload != null) {

    var oldOnload = window.onload;

    window.onload = function(e) {

      oldOnload(e);

      popUpCal.init();

    };

  }

  else

  window.onload = popUpCal.init;

}/* Functions Dealing with Dates */function formatDate(Day, Month, Year) {

  Month++;

  // adjust javascript month

  if (Month < 10) Month = '0' + Month;

  // add a zero if less than 10

  if (Day < 10) Day = '0' + Day;

  // add a zero if less than 10

  var dateString = Month + '/' + Day + '/' + Year;

  return dateString;

}function getMonthName(month) {

  var monthNames = new Array('January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December');

  return monthNames[month];

}function getDayName(day) {

  var dayNames = new Array('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday')

  return dayNames[day];

}function getDaysInMonth(year, month) {

  return 32 - new Date(year, month, 32).getDate();

}function getFirstDayofMonth(year, month) {

  var day;

  day = new Date(year, month, 0).getDay();

  return day;

}/* Common Scripts */function getElementsByClass(searchClass, node, tag) {

  var classElements = new Array();

  if (node == null) node = document;

  if (tag == null) tag = '*';

  var els = node.getElementsByTagName(tag);

  var elsLen = els.length;

  var pattern = new RegExp("(^|\s)" + searchClass + "(\s|$)");

  for (i = 0, j = 0; i < elsLen; i++) {

    if (pattern.test(els[i].className)) {

      classElements[j] = els[i];

      j++;

    }

  }

  return classElements;

}/* Position Functions */function setPos(targetObj, moveObj) {

  var coors = findPos(targetObj);

  moveObj.style.position = 'absolute';

  moveObj.style.top = coors[1] + 18 + 'px';

  moveObj.style.left = coors[0] + 'px';

}function findPos(obj) {

  var curleft = curtop = 0;

  if (obj.offsetParent) {

    curleft = obj.offsetLeft

    curtop = obj.offsetTop

    while (obj = obj.offsetParent) {

      curleft += obj.offsetLeft

      curtop += obj.offsetTop

    }

  }

  return [curleft, curtop];

}

#4

2. สร้างไฟล์ชือว่า calendar.css โค้ดอยู่ข้างล่างครับ

/* CSS Document *//* calendar style */

#calendarDiv table, #calendarDiv th, #calendarDiv td, #calendarDiv, #calendarDiv a {

margin: 0;

padding: 0;

border: 0;

outline: 0;

font-weight: inherit;

font-style: inherit;

font-size: 12px;

font-family: inherit;

vertical-align: baseline;

}div#calendarDiv {

display: block;

display: none;

position: relative;

border: 1px solid #777;

}

div#calendarDiv a {

cursor: pointer;

cursor: hand;

color: #000;

}

table#calendar {

background: #ddd;

clear: both;

text-align: center;

font-size: 105%;

}

table#calendar, #linksTable {

width: 180px;

}

table#calendar .calendarHeader {

background: #0F0A0A url(../../img/fadeto333.gif) top repeat-x;

border-bottom: 1px solid #444;

color: #fff;

}

table#calendar tr.weekDaysTitleRow td {

background: #777;

color: #fff;

}

table#calendar tr.weekDaysRow {

background: #eee;

color: #666;

}

table#calendar td.weekDaysCell {

color: #000;

border: 1px solid #ddd;

}

table#calendar td.weekDaysCellOver {

background: #fff;

border: 1px solid #777;

}

a#closeCalender {

position: absolute;

right: 0;

bottom: 100%;

margin-bottom: 1px;

display: block;

padding: 2px;

cursor: pointer;

cursor: hand;

font-size: 60%;

letter-spacing: 1px;

}

a#closeCalender:hover {

background: #000;

color: #fff;

}

div#calendarDiv table#linksTable td {

background: #000;

}

table#linksTable a {

display: block;

color: #fff;

letter-spacing: 1px;

font-weight: bold;

font-size: 80%;

padding: 2px 5px;

}

table#linksTable a:hover {

background: #ddd;

color: #333;

}

a#prevMonth {

float: left;

}

a#nextMonth {

float: right;

}

td#today {

background: #999;

}

#calendar_cover {

    display: none; /*sorry for IE5*/

    display/**/: block; /*sorry for IE5*/

    position: absolute; /*must have*/

    z-index: -1; /*must have*/

    filter: mask(); /*must have*/

    top: -4px; /*must have*/

    left: -4px; /*must have*/

    width: 193px; /*must have to match width and borders*/

    height: 200px; /*must have to match maximum height*/

}

#5

เท่านี้ก็จะได้ปฎิทินแล้วครับ
#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^