ข่วยแก้ไขให้ทีครับ มันไม่ทำงาน อยากได้ครับ


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-Transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>[demo]</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<style type="text/css">

*{

     margin:0px;

     padding:0px;

}

body {

     margin:50px;

     font-family:Tahoma, "MS Sans Serif";

     font-size:8pt;

  background-color:#CCC;

}

a:link {

     color:maroon;

     text-decoration:none;

}a:visited {

     color:maroon;

     text-decoration:none;

}

a:hover {

     color:#526AF9;

     text-decoration:none;

}

#middle {

     height:300px;

}

#left {

     background-color:#FFCCCC;

     width:100px;

     height:100%;

     float:left;

     padding:5px;

}

#right {

  background-color:#FFFFCC;

     padding:5px;

     height:100%;

     float:left;

  padding-left:10px;

}

li{list-style:none;}

ul li a.selected{color:#FF0000;}

</style>

<script language="javascript" type="text/javascript">

function Inint_AJAX() {

   try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");} catch(e){}

   try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");} catch(e){}

   try {return new XMLHttpRequest();} catch(e) {}

   alert("XMLHttpRequest not supported");

   return null;

};

function doMenu(id, page) {

 var ul = document.getElementById(id).parentNode

    var lilist = ul.getElementsByTagName("a")

    for (var n = 0; n < lilist.length; n++) {

    if (lilist[n].id == id) {lilist[n].className="selected"}

    else {lilist[n].className=""}

     }

     var req=Inint_AJAX();

     req.onreadystatechange = function () {

          if (req.readyState==4) {

               if (req.status==200) {

                    var data=req.responseText;

                    document.getElementById("right").innerHTML=data;

                    Set_Cookie( 'id' , page );

                    Set_Cookie( 'page' , page );

               }

          }

     };

     req.open("POST", page, true);

     req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

     req.send(null); //ส่งค่า

}

function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure){

     var today=new Date();

     today.setTime(today.getTime());

     if(expires){

          expires = expires*1000*60*60*24;

     };

     var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));

     document.cookie = name + "=" +escape(value) +

          ((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +

          ((path) ? ";path=" + path : "") +

          ((domain) ? ";domain=" + domain : "") +

          ((secure) ? ";secure" : "");

};

</script>


</head>

<body onload="doMenu('<?php echo ( isset( $_COOKIE[page] ) ) ? $_COOKIE[page] : '1'?>','<?php echo ( isset( $_COOKIE[page] ) ) ? $_COOKIE[page] : 'page1.php'?>')">

<div id="middle">

<div id="left">

 <ul>

  <li>[<a href=JavaScript:doMenu('1','page1.php'); id='1'>Page1</a>]</li>

  <li>[<a href=JavaScript:doMenu('2','page2.php'); id='2'>Page2</a>]</li>

 </ul>

</div>

     <div id="right">result</div>

</div>

</body>

</html>


29 ก.ย. 2554 0 1,265
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^