จำนวนเงิน

ท่านใดมีฟังชัน แปลงจำนวนเงินเป็นจำนวนภาษาอังกฤษมั่งครับ

แบบ 10 เป็น ten
13 ก.ย. 2554 3 1,175

แปลงจำนวนเงินเป็น eng หาได้ที่ phpclass ครับ ผมเคยหาได้จากที่นั่น แต่ตอนนี้ไฟล์ที่เคยใช้ไม่อยู่แล้ว ถ้าหาเจอีกครั้งจะมาโพสต์ไว้ใ้ครับ
#1

ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับfunction convert($number)

{

$txtnum1 = array('ศูนย์','หนึ่ง','สอง','สาม','สี่','ห้า','หก','เจ็ด','แปด','เก้า','สิบ');

$txtnum2 = array('','สิบ','ร้อย','พัน','หมื่น','แสน','ล้าน');

$number = str_replace(",","",$number);

$number = str_replace(" ","",$number);

$number = str_replace("บาท","",$number);

$number = explode(".",$number);

if(sizeof($number)>2){

return 'ทศนิยมหลายตัวนะจ๊ะ';

exit;

} $strlen = strlen($number[0]);

$convert = '';

for($i=0;$i<$strlen;$i++){

$n = substr($number[0], $i,1);

if($n!=0){

if($i==($strlen-1) AND $n==1){ $convert .= 'เอ็ด'; }

elseif($i==($strlen-2) AND $n==2){ $convert .= 'ยี่'; }

elseif($i==($strlen-2) AND $n==1){ $convert .= ''; }

else{ $convert .= $txtnum1[$n]; }

$convert .= $txtnum2[$strlen-$i-1];

}

}

$convert .= 'บาท';

if($number[1]=='0' OR $number[1]=='00' OR $number[1]==''){

$convert .= 'ถ้วน';

}else{

$strlen = strlen($number[1]);

for($i=0;$i<$strlen;$i++){

$n = substr($number[1], $i,1);

if($n!=0){

if($i==($strlen-1) AND $n==1){$convert .= 'เอ็ด';}

elseif($i==($strlen-2) AND $n==2){$convert .= 'ยี่';}

elseif($i==($strlen-2) AND $n==1){$convert .= '';}

else{ $convert .= $txtnum1[$n];}

$convert .= $txtnum2[$strlen-$i-1];

}

}

$convert .= 'สตางค์';

}

return $convert;

}$x = '5,121.10 บาท';

echo $x.' => '.convert($x);

?>Refer MindPHP
#2

ดูบทความนะครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^