จะเขียนโค้ดสมัครสมาชิกไม่ให้ user และ email ซ้ำ

จะเขียนโค้ดสมัครสมาชิกไม่ให้ user และ email ซ้ำ จะต้องเขียนเพิ่มอย่างไรจากโค้ดนี้ครับ<?php

$host="127.0.0.1";

$user="root";

$passwd="1234";

$dbname="custom-guitar";

mysql_connect($host,$user,$passwd) or die ("ติดต่อ host ไม่ได้");

mysql_select_db($dbname) or die ("!Database is not");

$checkadd="select * from Member where UserName='$UserName'";

$result=mysql_db_query($dbname,$checkadd);

$num=mysql_num_rows($result);

    if($num==0)

    {        

        $sql = "INSERT INTO Member (UserName,FirstName,LastName,Password,Telephone,Email,Address)

                VALUES ('$UserName','$FirstName','$LastName','$Password','$Telephone','$Email','$Address')";

        mysql_query("set Name tis620");

        $sqlquery=mysql_db_query($dbname,$sql);

        print"<br>Success";

        echo  '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=Main.php">';

    }

        elseif($num>0)

            {

                print"<br>A duplicate, please use a different name and email";

                echo '<meta http-equiv="refresh" content="2;url=Main.php">';

            }

                else

                {

                    print"<br>System failure or an error !!!";

                    echo '<meta http-equiv="refresh" content="2;url=Main.php">';

                }

mysql_close();

?>
19 ส.ค. 2554 3 4,262

SELECT * FROM member WHERE UserName=$Username OR Email=$Email
#1

ขอบคุณมากครับ
#2

ขอบคุณมากฮะ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^