ใส่รูปตอนออกเอกสารแบบ word โดยใช้ภาษา php รูปมันไม่ยอมออกครับ คว

ใส่รูปตอนออกเอกสาร แบบ word โดยใช้ภาษา php ผมเขียนโค๊ตดังนี้เวลาออกเอกสารแล้ว ข้อมูลออกทุกอย่างครับ แต่ติดที่รูป ไม่ยอมออกมาด้วยครับต้องเพอ่มโค๊ตสาวนไหนที่จะทำให้รูปออกมาติดกับเอกสาร word ได้ครับ code ตามนี้เลยครับ
<?
session_start();
require("connect.php");
require("function.php");
$strWordFileName = "ออกใบรับรองการฝึกงาน.doc";
header("Content-Type: application/vnd.ms-word; name=\"$strWordFileName\"");
header("Content-Disposition: inline; filename=\"$strWordFileName\"");
header("Pragma: no-cache");
?>

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=TIS-620" />
</head>
<body>
<?
$year=date(Y)+543;
$count=$_POST['count'];
$studsql = "SELECT * FROM user WHERE year=$year AND status=1 AND ";
for($i=1;$i<=$count;$i++)
{
if($_POST['checkbox'.$i]!=NULL)
{
$studsql.=" id_user= '".$_POST['checkbox'.$i]."' OR ";
$sqlexport =mysql_query( "UPDATE user SET status_ex=2,status_finish=1 WHERE id_user='".$_POST['checkbox'.$i]."' ");
}
}
$result= substr($studsql,0,-3);
$objQuery = mysql_query($result);
if($objQuery)
{
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)){ ?>

<table width="866" border="1" cellpadding="2" cellspacing="1">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><img src="images/logo.jpeg" width="100" height="100" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#FFCCCC">ใบรับรองการฝึกงาน</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" bgcolor="#FFFFFF">
<? $major=select("major","where id_major ='$objResult[id_major]'");
$date_time=select("register","where id_user ='$objResult[id_user]'");
?>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;หนังสือฉบับนี้ &nbsp;ให้ไว้เพื่อรับรองว่า&nbsp; <?=$objResult["sex"];?>&nbsp;<?=$objResult["name"];?>&nbsp;<?=$objResult["surname"];?>&nbsp;นักศึกษาระดับปริญญาตรี&nbsp; สาขาวิชา&nbsp;<?=$major['major']?>&nbsp;มหาวิทยาลัย&nbsp;<?=$objResult["univercity"];?><br />
ได้เข้ารับการฝึกงานแผนกงานบุคคล&nbsp;กองบริการทั่วไป&nbsp;ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ&nbsp; ตั้งแต่วันที่&nbsp;<?=$date_time['date_start']?>&nbsp;ถึงวันที่&nbsp;
<?=$date_time['date_end']?> <br />
เป็นที่เรียบร้อยแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอ รับรองว่าในระหว่างการฝึกงาน&nbsp;<?=$objResult["sex"];?>&nbsp;<?=$objResult["name"];?>&nbsp;<?=$objResult["surname"];?> &nbsp;มีความขยันและตั้งใจฝึกงานด้วยดี<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;จึงขอรับรองมา ณ ที่นี้<br /><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
ให้ไว้&nbsp; ณ&nbsp; วันที่&nbsp; <? $d = date("d");
$f=date("F");
$y=date("Y")+543;
echo $today="$d&nbsp;"."$f&nbsp;"."$y";?>
<br />
..............................................<br />
(นายยุทธนา&nbsp; จุฑารัตน์)<br />
นิติกรระดับ 10<br />
ทำการแทน&nbsp; ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</td>
</tr>
</table><br />
<? }//while
} //if ?>


</body></html>

ช่วยทีน่ะครับขอบคุณครับ29 เม.ย. 2554 1 1,605

รูปภาพต้องใส่เป็น fullpath ครับ word
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^