รบกวนดู Code ให้หน่อยสิครับ


ผมอยากให้แสดงเป็นรูปภาพเลยอ่ะครับ ไม่อยากให้มันแสดงเป็น list ก่อน

ปกติมันจะแสดงเป็ร list ก่อน แล้วให้คลิกที่ชื่อถึงจะแสดงรูภาพ 

ต้องแก้ยังไงหรอครับ   Code ข้างล่างนี้เลยครับ

<?php

$db_host = 'localhost'; // don't forget to change

$db_user = 'root';

$db_pwd = '1234';$database = 'durable';

$table = 'durable_table';

// use the same name as SQL tableif (!mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pwd))

    die("Can't connect to database");if (!mysql_select_db($database))

    die("Can't select database");// This function makes usage of

// $_GET, $_POST, etc... variables

// completly safe in SQL querieselseif (isset($_GET['show']))

{

    $id = intval($_GET['show']);    $result = mysql_query("SELECT ext, UNIX_TIMESTAMP(input), picture

                             FROM {$table}

                            WHERE durable_num=$id LIMIT 1");    if (mysql_num_rows($result) == 0)

        die('no image');    list($ext, $image_time, $data) = mysql_fetch_row($result);    $send_304 = false;

    if (php_sapi_name() == 'apache') {

        // if our web server is apache

        // we get check HTTP

        // If-Modified-Since header

        // and do not send image

        // if there is a cached version        $ar = apache_request_headers();

        if (isset($ar['If-Modified-Since']) && // If-Modified-Since should exists

            ($ar['If-Modified-Since'] != '') && // not empty

            (strtotime($ar['If-Modified-Since']) >= $image_time)) // and grater than

            $send_304 = true;                                     // image_time

    }

    if ($send_304)

    {

        // Sending 304 response to browser

        // "Browser, your cached version of image is OK

        // we're not sending anything new to you"

        header('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', $ts).' GMT', true, 304);        exit(); // bye-bye

    }    // outputing Last-Modified header

    header('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', $image_time).' GMT',

            true, 200);    // Set expiration time +1 year

    // We do not have any photo re-uploading

    // so, browser may cache this photo for quite a long time

    header('Expires: '.gmdate('D, d M Y H:i:s',  $image_time + 86400*365).' GMT',

            true, 200);    // outputing HTTP headers

    header('Content-Length: '.strlen($data));

    header("Content-type: image/{$ext}");    // outputing image

    echo $data;

    exit();

}

?>

<html><head>

<title>Picture_Durable</title>

</head>

<body>

<?php

if (isset($msg)) // this is special section for

                 // outputing message

{

?>


<p style="font-weight: bold;"><?=$msg?>

<br>

<a href="<?=$PHP_SELF?>">reload page</a>

<!-- I've added reloading link, because

     refreshing POST queries is not good idea -->


</p>

<?php

}

?>


<form action="<?=$PHP_SELF?>" method="post">

<!-- This form is used for image deletion --><?php

$result = mysql_query("SELECT durable_num, input, durable_name FROM {$table} ORDER BY durable_num ASC");

if (mysql_num_rows($result) == 0) // table is empty

    echo '<ul><li>No images loaded</li></ul>';

else

{

    echo '<ul>';

    while(list($id, $image_time, $title) = mysql_fetch_row($result))

    {

        // outputing list

        echo "<a href='{$PHP_SELF}?show={$id}'>{$title}</a> &ndash; ";

  

 } }

?>


16 มี.ค. 2554 1 1,040


ก็แก้ตอนที่ echo output สิคะ ก็เปลี่ยนเป็น echo image แทนที่จะ echo $title


#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^