เรื่อง multi insert ครับรบกวนช่วยดูหน่อย


<html>

<head>

<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial</title>

</head>

<body>

<script language="JavaScript">   

function ClickCheckAll(vol) 

{        

var i=1;

     

for(i=1;i<=document.frmMain.hdnCount.value;i++)       

{            

if(vol.checked == true)           

{               

eval("document.frmMain.chk"+i+".checked=true");          

}           

else           

{                

eval("document.frmMain.chk"+i+".checked=false");           

}     }

   

function onSaving()  

{      

if(confirm('Do you want to Saving ?')==true)   

{            

return true;  

}       

else    

{           

return false;     

}  

} </script>


<form name="frmMain" action="add_money.php" method="post" OnSubmit="return onSaving();">

<?

include("connect.php");

$strSQL ='SELECT m.id_m AS id, m.name_m AS name, m.idcard_m AS idcard, m.address_m AS address, m.rdate_m AS rdate, v.id_village AS village, v.village AS vill, s.id_status AS '

        . ' status , s.status AS sta, w.id_welfare AS welfare, w.welfare AS wel,sa.id_saving As saving,sa.saving As sav'

        . ' FROM member m, village v, '

        . ' status s, welfare w,saving sa'

        . ' WHERE m.id_welfare = w.id_welfare'

        . ' AND m.id_village = v.id_village'

        . ' AND m.id_status = s.id_status'

        . ' AND m.id_saving =sa.id_saving'

        . ' AND m.id_saving =1  order by m.id_village asc';$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");

$res = mysql_query($sql,$con);

$Num_Rows = mysql_num_rows($objQuery) or die ("ไม่พบข้อมูล");

    

$result = mysql_fetch_array($objQuery);

@$row = mysql_fetch_row($res);$id_m        =  $result["id"];                    

$name_m      =  $result["name"]; 

$idcard_m   =  $result["idcard"];

$address_m   =  $result["address"];

$rdate_m   =  $result["rdate"];

$bdate_m   =  $result["bdate"];//ตาราง village

$id_village  = $result["village"];

$village     =$result["vill"];

//ตาราง status

$id_status  = $result["status"];

$status  = $result["sta"];

$id_saving = $ $result["saving"];

$saving = $ $result["sav"]; ?>

<table width="600" border="1" align="center">

 

<tr>

 

<th width="150"> <div align="center">ชื่อ </div></th>

<th width="200" align="center"> <div align="center">เลขบัตรประชาชน</div></th>   

<th width="70"> <div align="center">บ้านเลขที่</div></th>  

<th width="50"> <div align="center">หมู่ </div></th>  

<th width="130"> <div align="center">เป็นสมาชิกเมื่อ</div></th>    

<th width="70"> <div align="center"> ออมเงิน   

<input name="CheckAll" type="checkbox" id="CheckAll" value="30" onClick="ClickCheckAll(this);">   

</div></th>  

</tr>

<?

$i = 0;

while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))

{

$i++;

?>
  

<tr> 

<td><div align="left"><?=$objResult["name"];?></div></td>   

<td><div align="center"><?=$objResult["idcard"];?></td>   

<td><div align="center"><?=$objResult["address"];?></td>   

<td><div align="center"><?=$objResult["village"];?></div></td>   

<td align="right"><?=$objResult["rdate"];?></td>   

<td align="center"><input type="checkbox" name="deposit[]" id="chk<?=$i;?>" value="30"></td> 

</tr>

<?

}

?>


</table>

<input type="submit" name="submit" value="ตกลง" ><?

mysql_close();

?>


<input type="hidden" name="hdnCount" value="<?=$i;?>">

<input type="hidden" name=" <?=$objResult["name"];?>">

</form>

</body>

</html>

นี่เป็นตัวโค้ดเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล

 <html>

<head>

<title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial</title>

</head>

<body>

<?

 include "connect.php"; 

 echo $_POST["hdnCount"];

 echo $_POST["name"]; for($i=1;$i<=$_POST["hdnCount"];$i++)

 {

  if($_POST["id_m"] != "")

  {

   $strSQL = "INSERT INTO customer ";

   $strSQL .="(id_m,id_saving_sts,date,deposit) ";

   $strSQL .="VALUES ";

   $strSQL .="('".$_POST["id_m$i"]."','".$_POST["id_saving_sts$i"]."', ";

   $strSQL .="'".$_POST["date$i"]."' ";

   $strSQL .=",'".$_POST["deposit$i"]."','".$_POST[""]."', ";

   $strSQL .="'".$_POST[""]."') ";

   $objQuery = mysql_query($strSQL);

  }

 }

 

 echo "<br>Save Done.  Click <a href='all_list.php'>here</a> to view.";

mysql_close($con);

?>

</body>

</html>ต้อง hidden ค่าที่ต้องการส่งก่อนรึเปล่า อีกหน้าถึงจะแสดงได้แล้ว การแสดงค่าจากโค้ดนี้ ทำได้ยังไงเหรอครับ

จากที่ลอง ปริ้นดูมันไม่ขึ้น ทำยังไงดี  insert ข้อมูลกไม่ลงครับ อีกเรื่องหนึ่ง จากโค้ดข้างบนนี้ เราจะปริ้นดูค่าได้ยังไงครับ 

 
13 ก.พ. 2554 1 1,941


อุตส่าห์บรรยายซะยืดยาวสุดท้ายต้องลบทิ้งหมด

ยินดีด้วยที่ได้รับตำตอบแล้วhttp://www.thaicreate.com/...hp/forum/055967.html
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^