ผมอยากทราบวิธีส่งค่าโดยใช้ ajax จาก listmenu 2อัน


<script language="JavaScript">


02.       var HttPRequest = false;


03. 


04.       function list_names(user) {


05.          HttPRequest = false;


06.          if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...


07.             HttPRequest = new XMLHttpRequest();


08.             if (HttPRequest.overrideMimeType) {


09.                HttPRequest.overrideMimeType('text/html');


10.             }


11.          } else if (window.ActiveXObject) { // IE


12.             try {


13.                HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");


14.             } catch (e) {


15.                try {


16.                   HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");


17.                } catch (e) {}


18.             }


19.          }


20. 


21.          if (!HttPRequest) {


22.             alert('Cannot create XMLHTTP instance');


23.             return false;


24.          }


25.     


26.            var url = 'query_user.php';


27.            var pmeters = 'user='+user;


28.            HttPRequest.open('POST',url,true);


29. 


30.            HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");


31.            HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);


32.            HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");


33.            HttPRequest.send(pmeters);


34.             


35.             


36.            HttPRequest.onreadystatechange = function()


37.            {


38. 


39.                 if(HttPRequest.readyState == 3)  // Loading Request


40.                  {


41.                   document.getElementById("mySpan").innerHTML = "Now is Loading...";


42.                  }


43. 


44.                 if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request


45.                  {


46.                   document.getElementById("mySpan").innerHTML = HttPRequest.responseText;


47.                  }


48.                 


49.            }


50. 


51.       }


52.    </script>


53. 


54. 


55.User :


56.<select name="userlist" id="userlist" onChange="list_names(this.value);">


57.<?php


58.    echo "<option value=\"all\" >All</option>";


59.    $sql = mysql_query("SELECT user FROM account");


60.    while($objResult = mysql_fetch_row($sql))


61.    {


62.        echo "<option value=\"$objResult[0]\" >$objResult[0]</option>";


63.    }


64.?>


65.</select>


66. 


67.Tool :


68.<select name="typelist" id="typelist">


69.    <option value="all" >All</option>


70.    <option value="discoveringtool" >Motif Discovering Tool</option>


71.    <option value="assesment1" >Assesment Tool 1</option>


72.    <option value="assesment2" >Assesment Tool 2</option>


73.</select>ผมที่ list/menu อยู่2อันคือ user กับ toolsซึ่งใช้สำหรับ filter ค่าที่จะแสดงออกมาจาก databaseซึ่งถ้าผมใส่user ไปมันจะแสดงผลออกมาเฉพาะ user นั้นๆแต่ถ้าผมจะ ใส่ tools เพิ่มไปด้วยมันเรียงตาม user และ tools ด้วยผมจะใส่parameter เข้าไปใน ajax ได้ยังไงครับ

27 ม.ค. 2554 1 1,616

ลองดู ตำบล อำเภอ จังหวัด ด้วย Ajax บนเว็บครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^