มีโค้ดสองส่วนเวลาทำงานรวมกันแล้วerrorแต่ถ้าแยกกันไม่errorต้องทำ


<script language="javascript">var p="";

var t="";

var a="";

var total;function setP(pid){

 p = pid;

}

function setT(tid){

 t = tid;

 //alert(t);

}

function setA(aid){

 a = aid;

}

var HttPRequest = false;

function doCallAjax(Mode) {

  

     if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...

     HttPRequest = new XMLHttpRequest();

     if (HttPRequest.overrideMimeType) {

     HttPRequest.overrideMimeType('text/html');

     }

     } else if (window.ActiveXObject) { // IE

     try {

     HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");

     } catch (e) {

     try {

        HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

     } catch (e) {}

     }

     }

    

     if (!HttPRequest) {

     alert('Cannot create XMLHTTP instance');

     return false;

     }

     var url = 'tran_add.php';

     var pmeters = "promis_num=" + encodeURI( document.getElementById("txtpromis_num").value) +

       "&bDate=" + encodeURI( document.getElementById("txtdate").value ) +

       "&date_promis=" + encodeURI( document.getElementById("txtdate_promis").value ) +

       "&member_id=" + encodeURI( document.getElementById("txtmember_id").value ) +

       "&or_name_str=" + encodeURI( document.getElementById("txtname_str").value ) +

       "&or_sur_str=" + encodeURI( document.getElementById("txtor_sur_str").value ) +

       "&address=" + encodeURI( document.getElementById("txtaddress_str").value ) +

       "&number=" + encodeURI( document.getElementById("txtnumber").value ) +

       "&moo=" + encodeURI( document.getElementById("txtmoo").value ) +

       "&tanon=" + encodeURI( document.getElementById("txttanon").value ) +

       "&tumbon1=" + encodeURI( document.getElementById("txttumbon_1").value ) +

       "&amphur1=" + encodeURI( document.getElementById("txtamphur_1").value ) +

       "&province1=" + encodeURI( document.getElementById("txtprovince_1").value ) +

       "&Time=" + encodeURI( document.getElementById("txttimee").value ) +

       "&or_name_end=" + encodeURI( document.getElementById("txtor_name_end").value ) +

       "&or_cargo=" + encodeURI( document.getElementById("txtor_cargo").value ) +

       "&or_name_cargo=" + encodeURI( document.getElementById("txtor_name_cargo").value ) +

       "&or_weight_cargo=" + encodeURI( document.getElementById("txtWeight").value ) +

       "&or_company_end=" + encodeURI( document.getElementById("txtor_company_end").value ) +

       "&or_addres_end=" + encodeURI( document.getElementById("txtor_addres_end").value ) +

       "&moo_end=" + encodeURI( document.getElementById("txtmoo_end").value ) +

       "&tanon_end=" + encodeURI( document.getElementById("txttanon_end").value ) +

       "&or_provincee=" + encodeURI( p) +//document.getElementById("province").value

       "&or_amphur=" + encodeURI(a) +//document.getElementById("amphur").value

       "&or_tumbon=" + encodeURI(t) + //document.getElementById("tumbon").value

       "&or_select_car=" + encodeURI( document.getElementById("txtor_car").value ) +

       "&date_due=" + encodeURI( document.getElementById("txtdate_due").value ) +

       "&or_payprogram=" + encodeURI( total ) +

      // "&tor_status=" + encodeURI( document.getElementById("txtor_status").value ) +

       "&tMode=" + Mode;

    //alert(pmeters);

    HttPRequest.open('POST',url,true);

 

    HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

    HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);

    HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");

    HttPRequest.send(pmeters);

    

    

    HttPRequest.onreadystatechange = function()

    {

 

      if(HttPRequest.readyState == 3)  // Loading Request

       {

        document.getElementById("mySpan").innerHTML ="<image src='pictu/indicator_flower.gif'>";

       }

 

      if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request

       {

        window.location = 'AjaxPHPRegister3.php';

     }

     else

     {

      document.getElementById("mySpan").innerHTML = HttPRequest.responseText;

     }

     {

      // alert(HttPRequest.responseText);

    //    document.getElementById("mySpan").innerHTML = HttPRequest.responseText;

       /* document.getElementById("txtpromis_num").value = '';

        document.getElementById("txtmember_id").value = '';

        document.getElementById("txtdate").value = '';

        document.getElementById("txtdate_promis").value = '';

        document.getElementById("txttimee").value = '';

        document.getElementById("txtname_str").value = '';

        document.getElementById("txtor_sur_str").value = '';

        document.getElementById("txtaddress_str").value = '';

        document.getElementById("txtnumber").value = '';

        document.getElementById("txtmoo").value = '';

        document.getElementById("txttanon").value = '';

        document.getElementById("txttumbon_1").value = '';

        document.getElementById("txtamphur_1").value = '';

        document.getElementById("txtprovince_1").value = '';

        document.getElementById("txttimee").value = '';

        document.getElementById("txtor_name_end").value = '';

        document.getElementById("txtcargo").value = '';

        document.getElementById("txtor_name_cargo").value = '';

        document.getElementById("txtWeigth").value = '';

        document.getElementById("txtor_company_end").value = '';

        document.getElementById("txtor_address_end").value = '';

        document.getElementById("txtmoo_end").value = '';

        document.getElementById("txttanon_end").value = '';

        document.getElementById("txtor_province").value = '';

        document.getElementById("txtor_select_car").value = '';

        document.getElementById("txtdate_due").value = '';

        document.getElementById("txtr_payprogram").value = '';

        document.getElementById("txtor_status").value = '';*/


       }

     

    }

   

    }

// Start XmlHttp Objectfunction chkFrm(){

 

  var txtaddress_str = document.getElementById("txtaddress_str").value;

  var txttumbon_1 = document.getElementById("txttumbon_1").value;

  var txtamphur_1 = document.getElementById("txtamphur_1").value;

  var txtor_name_end = document.getElementById("txtor_name_end").value;

  var txtor_name_cargo = document.getElementById("txtor_name_cargo").value;

  var txtor_cargo = document.getElementById("txtor_cargo").selectedIndex; 

  var txtor_name_cargo = document.getElementById("txtor_name_cargo").value;

  var txtWeight = document.getElementById("txtWeight").value;

  var txtor_company_end = document.getElementById("txtor_company_end").value;

  

  

  

  if(txtaddress_str==""){

     alert("กรุณากรอกสถานที่สินค้าขึ้น");

     return;

  }

  else if(txttumbon_1==0){

     alert("กรุณาระบุตำบล");

     return;

  }

  else if(txtamphur_1==0){

     alert("กรุณาระบุอำเภอ");

     return;

  }

  else if(txtor_name_end==""){

     alert("กรุณากรอกชื่อผูู้รับ");

     return;

  }

  else if(txtor_cargo==0){

     alert("กรุณาระบุประเภทสินค้า");

     return;

  }

  else if(txtor_name_cargo==""){

     alert("กรุณากรอกระบุชื่อสินค้า");

     return;

  }

  else if(txtWeight==""){

     alert("กรุณากรอกน้ำหนัก");

     return;

  }  

  else if(txtor_company_end==""){

     alert("กรุณากรอกชื่อลงสินค้า");

     return;

  }  

  else  

   doCallAjax();}

function uzXmlHttp(){

    var xmlhttp = false;

    try{

        xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");

    }catch(e){

        try{

            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

        }catch(e){

            xmlhttp = false;

        }

    }

 

    if(!xmlhttp && document.createElement){

        xmlhttp = new XMLHttpRequest();

    }

    return xmlhttp;

}

// End XmlHttp Object

function select_data(id,value1){

    var result;

    var url = 'amphur.php?id=' + id + '&value1='+value1 ;   

 //alert(url);

    xmlhttp = uzXmlHttp();

    xmlhttp.open("GET", url, false);

    xmlhttp.send(null);

 document.getElementById(id).innerHTML =  xmlhttp.responseText;

 

 //document.all.tumbon.style.display='none';   if(id=='amphur'){

     var url = 'amphur.php?id=tumbon&value1=' ;   

   //alert(url);

   xmlhttp = uzXmlHttp();

   xmlhttp.open("GET", url, false);

   xmlhttp.send(null);

   //alert(xmlhttp.responseText);

     document.getElementById('tumbon').innerHTML =  xmlhttp.responseText;

   }

}

function strOK(num){

    // ??? form ? num1,num2

  /*  var province = document.form2.txtprovince_1.value;

   var amphur = document.form2.txtamphur_1.value;

   var tumbon = document.form2.txttumbon_1.value;*/


    var province = p;

    var amphur = a;

    var tumbon = t;

  

    var txtWeight = document.form2("txtWeight").value;

    var result;

 var url = 'ok.php?province=' + province + '&amphur='+ amphur + '&tumbon=' +tumbon + '&txtWeight=' + txtWeight;   

 //alert(url);

    xmlhttp = uzXmlHttp();

    xmlhttp.open("GET", url, false);

    xmlhttp.send(null);

    result = xmlhttp.responseText;

 //alert(result);

 var stemp = xmlhttp.responseText;

 var temp = stemp.split("//\\");

 total=temp[1];

 //alert(total);

    document.getElementById('result2').innerHTML =  temp[0];

}

window.onLoad=select_data("province",'');

window.onLoad=select_data("amphur", '');

window.onLoad=select_data("tumbon", '');

function Inint_AJAX() {

   try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE

   try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE

   try { return new XMLHttpRequest(); } catch(e) {} //Native Javascript

   alert("XMLHttpRequest not supported");

   return null;

};

//dochange จะถูกเรียกเมื่อมีการเลือก รายการ Combobox ซึ่งจะทำให้ไปเรียก AJAX เพื่อร้องขอข้อมูลถัดไปจาก Server

function dochange(src, val) {

  alert(req); // debug

  req.onreadystatechange = function () {

    if (req.readyState==4) {

      if (req.status==200) {

        document.getElementById(src).innerHTML=req.responseText; //รับค่ากลับมา

      }

    }

  };

  req.open("GET", "province.php?data="+src+"&val="+val); //สร้าง connection

  req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); // set Header

  req.send(null); //ส่งค่า

}

//เรียกครั้งแรกไปทำการโหลด อำเภอ มาแสดง

window.onLoad=dochange('txtamphur_1', -1);

</script>

สีแดงส่วนแรก สีเหลืองส่วนที่สองถ้าจะรวมกันต้องทำไง เวลารวมกันแล้วมัoฟ้องบรรทัด var txtWeight = document.form2("txtWeight").value;  ฟ้องobject require


02 ธ.ค. 2553 1 1,256

ลองเปลี่ยนเป็น ใช้ document.getElementById แทน ดูสิครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^