ผมเพิ่มข้อมูลลง database โดยใช้ jqgrid ไม่ได้ครับ

ไฟล์ demo.php<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

    <head>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">

        <title>jQuery  Demo 2</title>

        <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/ui-lightness/jquery-ui-1.8.6.custom.css" />

        <script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>

        <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/ui.jqgrid.css" />

        <script src="js/i18n/grid.locale-en.js" type="text/javascript"></script>

        <script src="js/jquery.jqGrid.min.js" type="text/javascript"></script>

              

    </head>

    <body>

         <table id="single"></table>

          <div id="psingle" ></div>

    

    </body>

</html>

    <script type="text/javascript">

        jQuery("#single").jqGrid

        ({ url:'test_jq.php?q=2',

            datatype: "json",

             height: 255,

             width: 600,

             colNames:['Index','Name', 'Code'],

              colModel:[ {name:'item_id',index:'item_id', width:65, sorttype:'int'},

                   {name:'item_name',index:'item_name', width:150, editable:true},

                    {name:'item_code',index:'item_code', width:100} ],

                     rowNum:50, rowTotal: 2000, rowList : [20,30,50],

                     loadonce:true,

                     /*mtype: "GET",*/

                     rownumbers: true,

                     rownumWidth: 40,

                     gridview: true,

                     pager: '#psingle',

                     sortname: 'item_id',

                     editurl: 'localset.php',

                     viewrecords: true, sortorder: "asc",

                     caption: "Single search on local data"

        }

        );

       

                       //jQuery("#single").jqGrid('navGrid','#psingle',{del:false,add:false,edit:false});

                       jQuery("#single").jqGrid('navGrid','#psingle',{});

        </script>
ไฟล์   test_jq.php<?php

     // connect to the database

     $db = mysql_pconnect("localhost","root", "12345")

     or die("Connection Error: " . mysql_error());

    

     mysql_select_db("test_table") or die("Error conecting to db.");

if(isset($_GET['edit'])){

    $compile = ture;

    }

    if(!$compile){

    $page = $_REQUEST['page']; // get the requested page

    $limit = $_REQUEST['rows']; // get how many rows we want to have into the grid

    $sidx = $_REQUEST['sidx']; // get index row - i.e. user click to sort

    $sord = $_REQUEST['sord']; // get the direction if(!$sidx)

    if(!$sidx) $sidx =1;

    

        $totalrows = isset($_REQUEST['totalrows']) ? $_REQUEST['totalrows']: false;

         if($totalrows) {

             $limit = $totalrows;

              }

     //populateDBRandom();

      $result = mysql_query("SELECT COUNT(item_id) AS counts FROM items");

      $row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC);

      $count = $row['counts'];

     

      if( $count >0 ) {

          $total_pages = ceil($count/$limit);

           } else { $total_pages = 0;

               }

        if ($page > $total_pages) $page=$total_pages;

        if ($limit<0) $limit = 0;

        $start = $limit*$page - $limit; // do not put $limit*($page - 1)

        if ($start<0) $start = 0;

         //$SQL = "SELECT item_id, item_name, item_code FROM items";

         $SQL = "SELECT item_id, item_name, item_code FROM items ".$where." ORDER BY $sidx $sord LIMIT $start , $limit";

          $result = mysql_query( $SQL ) or die("Couldn?t execute query.".mysql_error());

          $responce->page = $page;

          $responce->total = $total_pages;

          $responce->records = $count;

          $i=0;

         

          while($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) {

               $responce->rows[$i]['id']=$row[item_id];

                $responce->rows[$i]['cell']=array($row[item_id],$row[item_name],$row[item_code]);

                $i++;

                } echo json_encode($responce);

                 mysql_close($db);

    }

    if(isset($_GET['edit'])){

            mysql_query("UPDATE items SET item_name='".$_REQUEST['item_name']."' WHERE item_id='".$_REQUEST['item_id']."'");

        }

?>
ผมไม่ทราบว่า  jqgrid มันไม่ส่งค่า GET  เข้าฐานข้อมูลไม่ได้  ถ้าใครมีตัวอย่าง ผมขอตัวอย่างมาศึกษาหน่อยครับ  ขอบคุณครับ
19 พ.ย. 2553 1 2,005


ผมอัดไฟล์ที่จำเป็นไว้  ตามเว็บนี้ครับ

 http://www.mediafire.com/?7i5fcwoe3zur3o2 


#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^