รับค่า checkbox จากหน้า popup


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


<link type="text/css" href="style.css" rel="stylesheet" />


<script type="text/javascript" src="http://www.goragod.com/js/gajax.js"></script>


<p><input type="text"  id="text2" /></p>


<p><input type="button" value="GModal.show()" id="show" /></p>


<script type="text/javascript">


var modal;


var doModal = function(event){


 // ร้องขอข้อมูล ด้วย ajax ไปยัง get.php


 new  GAjax().send('get.php', null, function(xhr){


  // เมื่อได้รับค่าตอบกลับมา ก็ไปแสดง modal


  modal = new GModal();


  modal.show(xhr.responseText);


 });


};


function doClose(){


 // เมื่อกด OK คืนค่าไปยังฟอร์มหลัก


 $E('text2').value = $E('text1').value;


 // ยกเลิก modal


 modal.hide();


};


$G('show').addEvent('click', doModal);


</script>


 


 


<script type="text/javascript">


function tick( frm )


{


  var sum=""; 


  for (var i = 0; i < frm.elements.length; i++) {


    var chk = frm.elements[i];


    if ( chk.type == 'checkbox' && chk.checked )


    {


      sum += chk.value;


    };


  };


  frm.sum.value = sum;


}


</script>


 


<body>


</body>

<______________ get.php _________________>


<form name="frm">


<p><input type="checkbox" value="ชื่อคน" onclick="tick(frm)" /> ชื่อคน</p> 


<p><input type="checkbox" value="2" onclick="tick(frm)" /> 2</p> 


<p><input type="checkbox" value="3" onclick="tick(frm)" /> 3</p> 


<p><input type="checkbox" value="4" onclick="tick(frm)" /> 4</p> 


<input type="text" name="sum" id="text1" />


</form>


<p><input type="button" value="Ok" onclick="doClose()" /><input type="button" value="Cancel" onclick="modal.hide()" /></p>


อยากจะให้ส่งค่ากลับเป็นตัวอักษรอ่ะครับ แล้วถ้าเลือกหลายๆอัน อยากจะให้มีตัว comma คั่นด้วย จะต้องทำไง

วานผู้รู้มาบอกหน่อยครับ 


07 พ.ย. 2553 3 2,680

sum = sum + ',' + chk.value;
#1

มันไม่ส่งค่ามาเป็นภาษาไทยอ่ะครับ
#2

อ่านะ เว็บต้องเป็น UTF-8 ครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^