สอบถาม การส่งอีเมลล์โดยเลือกจากฐานข้อมูล mysql


ถ้าระบบเรามีการสมัครสมาชิก สมาชิกถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

แล้วเราจะเขียนโปรแกรมให้ส่งเมลล์ไปหาสมาชิกแบบเลือกเป็นรายคน เป็นกลุ่มๆ

หรือเลือกทั้งหมด โดยเลือกจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

จะมีวิธีการเขียนยังไงค่ะขอบคุณมากค่ะ 


20 ต.ค. 2553 6 2,637ปกติแล้วรูปแบบ code email ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ ผมแนะนำให้ใส่ loop อาจจะเขียน

if else ปกติดก็สามารถวนได้แล้ว ส่วนการเลือกกลุ่ม ก็น่าจะมีการแบ่งประเภท member ไว้ได้ ก็เลือกจา กลุ่มมาส่ง ลองทำดูนะครับ :D

<?
$strTo = "member@hostdrift.com";
$strSubject = "หัวข้าเมล";
$strHeader = "From: admin@hostdrift.com";
$strMessage = "ข้อความใน email";
$flgSend = @mail($strTo,$strSubject,$strMessage,$strHeader); // ใส่ @ = ไม่แสดง errorไว้ //
if($flgSend)
{
echo "ส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว.";
}
else
{
echo "ไม่สามารถส่ง email ได้.";
}
?>
#1

คำถามสั้น แต่ตอบไม่ได้ง่ายๆ...ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การส่ง เพราะจะส่งคนเดียวหรือหลายคนก็วิธีเกียวกันครับหลัการจะไปอยู่ที่การ query ครับ ซึ่งก็แล้วแต่ฐานข้อมูลเช่นกำหนดให้ group แทนกลุ่ม เก็บข้อมูลเป็นตัวเลข เช่น กลุ่ม 1, กลุ่ม 2SELECT * FROM member_table WHERE group=1ข้อมูลที่ได้คือ รายการสมาชิกในกลุ่ม เราก็วนลูปเิอารายชื่อนี้ไปส่งอีเมล์ทีละคน ครับ
#2


ขอบคุณมากค่ะ

เดี๋ยวจะลองทำดูค่ะ


#3


ส่งเมลล์แบบกลุ่มได้แล้วค่ะ

ทีนี้อยากจะใช้ฟังก์ชั่น PHPMailer ในการส่งเมลล์ทั้งหมด

และแนบไฟล์ด้วย ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน

ช่วยดูให้หน่อยค่ะ

ขอบคุณมากล่วงหน้านะค่ะ

 <? session_start();?>

<?

 include ('../../config/conn.inc.php');

 include("../../config/function.php");

 chk_login("Administrator");

 ?>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />

<title>Send Mail</title>

</head>

<body>

<?php

if($_POST) { 

 set_time_limit(0);  //กำหนดเป็น 0 คือไม่จำกัดเวลาในการส่ง

 include "../../PHPMailer/class.phpmailer.php";

 $mailer = new PHPMailer(); 

 

 $ref_tg_id     = $_POST['to'];

 $sql = "SELECT * FROM company where ref_tg_id = '$ref_tg_id';";

 $result = mysql_query($sql); //ป้องกันการใส่ backslash เครื่องหมาย quote

 if(get_magic_quotes_gpc()) {

  foreach($_POST as $key => $value) {

   $_POST[$key] = stripslashes($value);

  }

 }

 

 $mailer->WordWrap = 70;

 $mailer->CharSet = "utf-8";

 $mailer->IsHTML(true); 

 

 $mailer->From =  mail@hotmail.com;

 $mailer->FromName = iconv("tis-620", "utf-8", $_POST['fromname']);

 

 

 //อัปโหลดไฟล์

 if($_FILES)  {

  @mkdir("upload"); 

   $path = "upload/" . $_FILES['upfile']['name'];

   move_uploaded_file($_FILES['upfile']['tmp_name'], $path);

   $mailer->AddAttachment($path);

 }

 

 $mailer->Subject = iconv("tis-620", "utf-8", $_POST['subject']);

 $mailer->Body = iconv("tis-620", "utf-8", $_POST['body']);

 

 while($data = mysql_fetch_array($result)) {

  $to = $data['company_mail'];

  $mailer->AddAddress=$to;

  $mailer->Send();

}

echo "เมลถูกส่งไปยังปลายทางแล้ว";

exit;

}?><form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">

  <table width="549" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="3">

   <tr>

      <td width="89">To :</td>

      <td width="451">

      <select name="to" id="to" >

          <option value="" >--Select--</option>

                <?php

        $sql2  = "select * from type_group";

        $query2 = mysql_query($sql2)or die("ERROR=$sql2");

        $num2  = mysql_num_rows($query2);

        for($i=1;$i<=$num2;$i++)

        {

         $row2 =mysql_fetch_array($query2);

               

    ?>


              <option value="<? echo $row2['tg_id']?>"><? echo $row2['tg_name'];?></option>

                 <?

       }

    ?>


      </select>

      </td>

    </tr>

    <tr valign="top">

      <td>Subject :</td>

      <td><label>

        <input name="subject" type="text" id="subject" size="50" />

      </label></td>

    </tr>

    <tr valign="top">

      <td>message :</td>

      <td><label>

        <textarea name="body" cols="50" rows="5" id="body"></textarea>

      </label><label></label></td>

    </tr>

    <tr>

      <td>File :</td>

      <td><input name="upfile" type="file" id="upfile" size="35" /></td>

    </tr>

    <tr>

      <td>Name :</td>

      <td><label>

        <input name="fromname" type="text" id="fromname" size="50" />

      </label></td>

    </tr>

    <tr>

      <td>&nbsp;</td>

      <td align="reft"><label>

        <input type="submit" name="Submit" value="Send Mail" />

      </label></td>

    </tr>

  </table>

</form>

</body>

</html>


#4


ทำได้แล้วค่ะ  ^^


#5


ไม่ทราบว่าทำยังไงหรอค่ะ มีปัญหาอยู่เหมือนกัน

ขอโค้ดหน่อยน่ะค่ะ


#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^