การทำให้แสดงข้อความ ไม่ให้แสดงเป็นตัวเลข

การแสดงใน status ใน sql  ค่า status  จะมี  1 2 3 4 

 status 1 คือ ปกติ

 status 2 คือ ลบ

status 3 คือ ปกปิด

status 4 คือ ระงับ

--------------------------------------------------------------$Username =$_POST['Username'];


$ArrayMember=$_POST['a'];


if($_POST['MsgMem']!= null && count($ArrayMember)>0) {


foreach($ArrayMember as $member){


 


//echo $member;


$tmp = explode('_',$member);


$user = $tmp[1];


$state = $tmp[0];


if($state=='hidden'){


$sql="update member set status = 3 where Username='$user'" ;


$result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


//echo $sql;


}


else if($state == 'suspen'){


$sql="update member set status = 4 where Username ='$user'";


$result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


}


else if($state == 'remove'){


$sql="update member set status = 5 where Username ='$user'";


$result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


}


else if($state == 'normal'){


$sql="update member set status = 1 where Username ='$user'";


$result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


}


else if($state == 'Admin'){


$sql="update member set status =6 where Username ='$user'";


$result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


}


}


}


?> ต้องการให้แสดง ข้อความ อ่ะ เช่น  เมืิอ เปง 1 ให้แสดง เป็น "ปกติ " ไม่ให้ขึ้นเป็นเลข1


 ถ้าเลขเป็น2 ให้ขึ้น "ลบ"  ไม่ให้ขึ้นเป็นเลข2 อ่ะ 

SET ค่ายังไงอ่ะ ให้เปงข้อความออกมา เมือในฐานข้อมูลเป็นตัว20 ต.ค. 2553 2 1,256


ในตอนแสดงผลถ้าต้องการให้แสดงออกมาเป็นข้อความคงต้องใช้ฟังก์ชั่นช่วยครับ...เขียนขึ้นมาใช้เองเลย เช่น phpfunction MessageStatus( $value ){

    switch($value):

        case '1': $strReturn = 'ปกติ';

               break;

        case '2': $strReturn = 'ลบ';

               break;

        case '3': $strReturn = 'ปกปิด';

               break;

        case '4': $strReturn = 'ระงับ';

               break;

       default: $strReturn = 'No match';

    endswitch;return $strReturn;

#1

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^