เลือก checkbox แล้ว insert multi record ยังไง

เลือก checkbox แล้ว insert multi record ยังไง

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">

<table width="90%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" bgcolor="#E1F0F4">

  <tr bgcolor="#A4CFDD">

    <td colspan="10" align="center"><b><-- แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดของผู้เบิก --></b></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#A4CFDD" align="center">

    <td>เลือก</td>

    <td>ลำดับ</td>

    <td>ชื่อ - นามสกุล</td>

    <td>วัน/เดือน/ปีเกิด</td>

    <td>อายุ </td>

    <td>สถานศึกษา</td>

    <td>ระดับชั้น</td>

    <td>ใบเสร็จเลขที่</td>

    <td>ลงวันที่</td>

    <td>จำนวนเงิน (บาท)</td>

  </tr>

  <?php $no=0 ;  do { $no++ ; $mod = $no % 2 ; if($mod != 1) { print "<tr bgcolor=\"#E9F9F9\">" ;} else {print "<tr>" ;} ?>

    <tr>

      <td align="center"><input type="checkbox" name="checkbox[]" id="checkbox[]" value="<?php echo $row_rsChild['child_id']; ?>"/></td>

      <td align="center"><?php echo $no ;?></td>

      <td><?php echo $row_rsChild['child_fullname']; ?></td>

      <td align="center"><?php $explodeDate = explode("-",$row_rsChild['child_birth']);

$year = $explodeDate[0] + 543 ;

$birth = $explodeDate[2]."/".$explodeDate[1]."/".$year; echo $birth; ?>
</td>

      <td><?php echo age($row_rsChild['child_birth']);?></td>

      <td align="center"><input type="text" name="school[]" id="school[]" value="<?php echo $row_rsChild['school']; ?>"/></td>

      <td align="center"><input type="text" name="year[]" id="year[]"/></td>

      <td align="center"><input type="text" name="no[]" id="no[]"/></td>

      <td align="center"><input type="text" name="date[]" id="date[]" value="<?php echo date("d/m/") ; echo date("Y")+543 ;?>"/></td>

      <td align="center"><input type="text" name="money[]" id="money[]"/></td>

    </tr>  

     <?php } while ($row_rsChild = mysql_fetch_assoc($rsChild)); ?>

    <tr bgcolor="#A4CFDD">

      <td colspan="10" align="right"><input name="submit" type="submit" class="add" id="submit" value=" ทำรายการเบิก " /></td>

    </tr>

</table>

  </form>

29 ก.ย. 2553 2 2,265

ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม...ถ้าต้องการ submit ข้อมูลที่แก้ไข ตามฟอร์มตัวอย่าง ผมว่า checkbox ไม่จำเป็นนะครับ ในเมื่อปุ่ม submit เป็นอันเดียว และ form มี form เดียว เมื่อมีการกด submit ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Server อยู่แล้วเมื่อข้อมูลส่งไปแล้วทั้งหมด ก็ทำการอัปเดทข้อมูลมันทุก record ไปเลยก็ง่ายดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเทคนิคอื่นใดcheckbox ที่มี อาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก เช่น แก้ไขแล้ว แต่ลืม ติ๊กถูก เมื่อ submit ไปก็จะไม่สำเร็จหรือถ้าจะเลือกให้แก้ไข เฉพาะ รายการที่ถูกเลือกเท่านั้น ก็ทำได้ โดยการตรวจสอบการเลือก ที่ PHP ครับสรุปคือ กรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพิ่มเติมครับ submit ไป ก็บันทึกได้เลย

#1


ขอบคุณครับ


#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^