ปฏิทินรายปีแถวละ3ทำไงครับช่วยที

<style type="text/css">

th {

     font-size:12pt;

     line-height:14pt;

     font-family:Helvetica,Arial;

}

</style>


<?php

     $year=date(Y);

     //echo"$year";

     echo"<table border='1' width='200'> ";

     for($month=1;$month<13;$month++)

     {

          printf("<tr>

              <th colspan='7'>%s</th>

            </tr> ",date("F",mktime(0,0,0,$month,1,$year)));

           

          printf("<tr>

          <th>Sun</th>

          <th>Mon</th>

          <th>Tue</th>

          <th>Wed</th>

          <th>Thu</th>

          <th>Fri</th>

          <th>Sat</th>

          </tr>");

         

          

         

          $fdom=date("w",mktime(0,0,0,$month,1,$year));

          $ct=0;

          for($row=1;$row<7;$row++)

          {

               //print("<tr>");

               for($week=1;$week<8;$week++)

               {    

                      

                    $ct++;

                    $value=mktime(0,0,0,$month,$ct-$fdom,$year);

                    if (date("m",$value)==$month)

                    {

                         printf ("<td>%s</td>",date("j",$value));

                    }

                    else

                    {

                         print("<td>&nbsp;</td>");

                    };

                   

               };

               print("</tr>");

          };

          //print("<td colspan='7'><br /><br /></td>");

     };

     print("</table>");

?>
จากโค๊ตจะได้รูป ปฏิทิน เรียงแบบ บน ลง ผมต้ออยากให้เรียง จากซ้ายไปขวา แถวละ 3 ผมจะทำไงดีครับ แทรกตารางไม่ถูกเลย ช่วยแนะนำหน่อยครับ

10 ก.ย. 2553 2 935

echo '<table><tr>';

for($m = 1 ; $m <=12 ; $m++){

  if($m % 3 == 0 && $m > 1) { // 3 คือจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ

    echo '</tr><tr>'; // ขึ้นแถวใหม่

  }

  echo "<td>$m</td>"; // แสดงข้อมูลแต่ละรายการลงใน td นี้

}

echo '</tr></table>';
#1ขอบคุณครับ

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^