ให้ windows media player เล่นหลายๆเพลงได้ ทำยังไงครับ


ให้มันกดเล่นเพลงต่อไปได้ หรือ เล่นเพลงก่อนหน้าได้ที่แทรกโค้ใน html อะครับ ตอนนี้มันเล่นได้เพลงเดียว
<OBJECT ID="MediaPlayer1" CLASSID="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95" CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab# Version=5,1,52,701" STANDBY="Loading Microsoft Windows® Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject" width="320" height="52">

<param name="fileName" value="song.wma">

<param name="animationatStart" value="true">

<param name="transparentatStart" value="true">

<param name="autoStart" value="true">

<param name="showControls" value="true">

<param name="ShowStatusBar" value="true">

<param name="Volume" value="-300">

<embed type="application/x-mplayer2"  src="song.wma" name="MediaPlayer1"  width=320 height=62 autostart=1 showcontrols=1 volume=-300 showstatusbar=1>

</OBJECT>
27 ส.ค. 2553 2 1,492

ลองใช้ winamp save playlist เป็นนามสกุล  pls แล้วลองเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาดู โน้ตแพด
#1

ลืมบอก

เรียกไปยังไฟล์.pls แทน

embed src=ไฟล์.pls
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^