ช่วยดูโค้ดการวนลูปให้หน่อยค่ะ การวนลูปนำค่าออกมาใน php ค่ะ

ช่วยดูโค้ดการวนลูปให้หน่อยค่ะ การวนลูปนำค่าออกมาใน php ค่ะ
โค้ดค่ะ จากโค้ดคือจะวนลูปแสดงค่าออกมาแค่แถวแรก แถวต่อไปไม่แสดงค่าเลยค่ะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยค่ะ

<?

session_start();

header("content-type:application/x-javascript;charset=tis-620");

require("../connect/connect_inc.php");

require("../class/class_memberclub.php");$IdMember =$_COOKIE[idmember];

$active = $_COOKIE[active];

$selectT = "SELECT * FROM typeorderstatus ";

$queryT = mysql_db_query("otop",$selectT);if($active == 2){// businessmember

$sql = "select * from detailorder INNER JOIN typeorderstatus ON(detailorder.IdOrderStatus = typeorderstatus.IdOrderStatus) where BusinessMemberId = $IdMember";

}else if($active ==3){

$sql ="SELECT * FROM productsotop INNER JOIN orderlist ON(productsotop.ProductsId = orderlist.ProductsId) INNER JOIN detailorder ON(orderlist.IdOrder= detailorder.IdOrder) where productsotop.IdMember= $IdMember GROUP BY detailorder.IdOrder";


}else{$sql="select * from detailorder INNER JOIN typeorderstatus ON(detailorder.IdOrderStatus = typeorderstatus.IdOrderStatus)";

}

$result=mysql_db_query("otop",$sql);

$number=mysql_num_rows($result);

$no=1;

?>


<HTML>

<BODY>

<?

if($number<>0) {

?>


<p align="center" >ใบสั่งซื้อสินค้า</p>

<table border="1" width="90%">

<TR BGCOLOR=#E8E8E8>

<TD width="10%"><CENTER><B>รหัสใบสั่งซื้อ</B></CENTER></TD>

<TD width="15%"><CENTER><B>ชื่อ-นามสกุล</B></CENTER></TD>

<TD width="10%"><CENTER><B>จำนวนที่สั่งซื้อ</B></CENTER></TD>

<TD width="10%"><CENTER><B>ราคารวม</B></CENTER></TD>

<TD width="15%"><CENTER><b>วันที่สั่งซื้อสินค้า<b></CENTER></TD>

<TD width="15%"><CENTER><b>สถานะการสั่งซื้อสินค้า</b></CENTER></TD>

<?php

if($active==3){

?>


<TD width="20%"><CENTER><B>แก้ไขสถานะการสั่งซื้อสินค้า</B></CENTER></TD>

<TD width="10%"><CENTER><B>[ลบ]</B></CENTER></TD>

<?php

}

?>


</TR>

<?php

while($rs=mysql_fetch_array($result)) {

$IdOrder =$rs ['IdOrder'];

$code_order=sprintf("%05d",$IdOrder);

$total_order=$rs['total_order'];

$idmember = $rs['BusinessMemberId'];

$NameOrderStatusD = $rs['NameOrderStatus'];

$IdOrderStatusD = $rs['IdOrderStatus'];

$NumberProducts= $rs['NumberProducts'];

$total_order = $rs['total_order'];

$DateOrder = $rs['DateOrder'];

$viewbusiness = new memberclub;

$resultview = $viewbusiness->view3($idmember);

$lname= $resultview['Lname'];

$fname=$resultview['Fname'];

$Address= $resultview['Address'];

$TumbonName = $resultview['TumbonName'];

$AmphurName =$resultview['AmphurName'];

$ProvinceName = $resultview['ProvinceName'];

$ProvinceCode= $resultview['ProvinceCode'];

$Phone= $resultview['Phone'];

$Email = $resultview['Email'];

?>


<TR>

<TD align="center"><A HREF="../Equiment/admin_order_view.php?id_order=<?=$IdOrder?>" TARGET="_blank"><?=$code_order?></A></TD>

<TD align="left"><?=$fname?>&nbsp;<?=$lname?></TD>

<TD><CENTER><?=$NumberProducts?></CENTER></TD>

<TD><CENTER><?=$total_order?></CENTER></TD>

<TD><CENTER><?=$DateOrder?></CENTER></TD>

<?php

if($active==2||$active==1){

?>


<TD width="20%"><CENTER><?=$NameOrderStatusD?></CENTER></TD>

<?php

}

if($active==3){

?>


<td>

<select name='TProduct'>

<option >เลือกสถานะการสั่งซื้อสินค้า</option>

<?php

while($fetch = mysql_fetch_array($queryT)){

$IdOrderStatus = $fetch['IdOrderStatus'];

$NameOrderStatus= $fetch['NameOrderStatus'];

if($IdOrderStatusD == $IdOrderStatus){

echo "<option value='$IdOrderStatus' selected>$NameOrderStatus</option>";

}else{

echo "<option value='$IdOrderStatus'>$NameOrderStatus</option>";

}

}

?>


</select>

</td>


<td align='center'><input type='submit' name='DETAIL' value='แก้ไขสถานะ' /></td><TD align="center"><A HREF="../Equiment/admin_order_delete.php?id_order=<?=$IdOrder?>"

onclick="return confirm('ยืนยันลบใบสั่งซื้อสินค้า<?=$code_order ?>ออกจากระบบ')">[ลบ]</A></TD>

<?php

}

?>


</TR>

</TR>

<?php

$no++;

}

?>


</TABLE>

<?php

mysql_close();

}

?>


</BODY>

</HTML>
22 ส.ค. 2553 2 1,164ได้แล้วจ้า

#1

ว้าาาาาาาาาาาาา............

ยังไม่ทันตอบเลย

ทำไงอ่ะ บอกมั่งจิ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^