ให้ checkbox แสดง 3 ตัวต่อ 1 แถว

ให้ checkbox แสดง 3  ตัวต่อ 1 แถว เงื่อนไขเช็คแล้ว ทำไมมันยังแสดง แถวเดี่ยวคะ
ช่วยหน่อย


<?php
                            $sqloriginal = "SELECT * FROM AAAAwhere AAAsub='' ";
                            $queryorigi = mysql_query($sqloriginal);
                            $i=1;
                            while($roworigi = mysql_fetch_array($queryorigi)){
                            echo     "<table width=\"60%\" border=\"1\">";
                            echo       "<tr>";
                            echo           "<td  width=\"20%\"><input name=\"originalSelect[]\" type=\"checkbox\" value=".$roworigi['ID']."> ".$roworigi['Name']."</td>";
                                 if(($i%3)==0){
                                      echo   "</td>";
                                      echo   "</tr>";
                                      echo "</table>";
                                    }
                                    $i++;}


?>

12 ก.ค. 2553 2 1,270

ผมว่ามันไม่ออกเพราะ..
1.<table></table> ไม่ควรอยู่ใน while
2.เงื้อนไขน่าจะมากกว่านี้ ไม่น่าจะใช้ if($%3==0)
3.น่าจะพอเป็นแนวทางได้
<?php
echo "<table width=\"60%\" border=\"1\">";
for($x=0;$x<=1;$x++){
echo "<tr>";
for($i=0;$i<=2;$i++){
echo "<td>...$i...</td>";
}
echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>
 
#1

ให้ checkbox แสดง 3 ตัวต่อ 1 แถว
 คิดใหม่ ได้และคะ พอดีได้คำแนะนำหลายๆแห่ง รวมถึงที่นี้ด้วยเยยได้เอาม

<table  width="70%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                    <?
                                    $col = 1;
                                    $sqloriginal= "SELECT * FROM tbloriginal where Original='' ";
                                    $queryoriginal = mysql_query($sqloriginal);
                                    $num_row = mysql_num_rows($queryoriginal);
                                    for($r=0; $r<$num_row; $r=$r+$col){       
                                    echo "<tr valign=\"top\">";
                                        for($c=0; $c<$col; $c++){           
                                                $rc=$r+$c;
                                                if($rc<$num_row){
                                                $ID_DataOriginal = mysql_result($queryoriginal ,$rc,'ID_DataOriginal');   
                                                $Name_DataOriginal = mysql_result($queryoriginal ,$rc,'Name_DataOriginal');   
                                                echo "<td><input name=\"originalSelect[]\" type=\"checkbox\" value=".$ID_DataOriginal."> ".$Name_DataOriginal."</td>";
                                                }
                                            }
                                        $col2 = 3;
                                    $sqlsuboriginal1="SELECT * FROM tbloriginal where Original='".$ID_DataOriginal."'";
                                    $queryoriginal1 = mysql_query($sqlsuboriginal1);
                                    $num_row1 = mysql_num_rows($queryoriginal1);
                                    for($r1=0; $r1<$num_row1; $r1=$r1+$col2){       
                                    echo "<tr height=\"30\">";
                                        for($c1=0; $c1<$col2; $c1++){           
                                                 $rc1=$r1+$c1;
                                                if($rc1<$num_row1){
                                                $ID_DataOriginal1 = mysql_result($queryoriginal1,$rc1,'ID_DataOriginal');   
                                                $Name_DataOriginal1 = mysql_result($queryoriginal1,$rc1,'Name_DataOriginal');   
                                                echo "<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input name=\"originalsubSelect[]\" type=\"checkbox\" value=".$ID_DataOriginal1.">".$Name_DataOriginal1."</td>";
                                                }
                                            }
                                    echo "</tr>";   
                                    }//end for sub   
                                    echo "</tr>";   
                                }/// end for main
                                    ?>

                            </table>
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^