ถามเรื่อง copy ไฟล์ doc ลงโฟลเดอร์

if($catalog_file!=''){
if($_FILES["catalog"]["type"]=="application/pdf" ||
$_FILES["catalog"]["type"]=="application/msexcel" ||
$_FILES["catalog"]["type"]=="application/doc" ||
$_FILES["catalog"]["type"]=="application/docx"){
copy($catalog_tmp,"../catalog/$catalog_file");
}
}


มันลงแต่ในฐานข้อมูล แต่มันในโฟลเดอร์มันไม่ลง อะค่ะ
10 พ.ค. 2553 1 1,189

copy($_FILES['catalog']['tmp_name', "../catalog/$catalog_file");

ลองตรวจสอบทั้ง 2 ส่วนให้ถูกต้อง หมายถึงมีค่าตามที่ควรจะเป็น

ลองตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ ../catalog/ สามารถเขียนได้ หรือเป็น 777

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^