[L] มันไม่เช็กเครื่องหมาย อ่ะครับ เว็บเลยออกมาเพี้ยนๆ ช่วยทีครับ"> [L] มันไม่เช็กเครื่องหมาย อ่ะครับ เว็บเลยออกมาเพี้ยนๆ ช่วยทีครับ"> [L] \u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22 \/ \u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e22\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e46 \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e17\u0e35\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a ","dateCreated":"2010-03-29T14:35:03+0700","answerCount":6,"upvoteCount":1286,"author":{"@type":"Person","name":"Griffon"},"suggestedAnswer":[{"@type":"Answer","text":"\u0e43\u0e0a\u0e49 \\/ \u0e41\u0e17\u0e19 \/ \u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21 \ \u0e19\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 . \/ ","dateCreated":"2010-03-29T14:42:00+0700","author":{"@type":"Person","name":"Goragod"}},{"@type":"Answer","text":"\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e41\u0e15\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e21\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 discovery\/live\/car \u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19 \u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e22\u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","dateCreated":"2010-03-29T15:07:40+0700","author":{"@type":"Person","name":"Griffon"}},{"@type":"Answer","text":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a  RewriteRule ^products\/([0-9][0-9])\/$ productinfo.php?prodID= RewriteRule ใส่แล้วมันใช่ไม่ได้อ่ะ \u0e1c\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 products\/12\/ \u0e17\u0e33\u0e44\u0e21\u0e1c\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e48 \\/ \u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a ","dateCreated":"2010-03-29T15:22:41+0700","author":{"@type":"Person","name":"Griffon"}},{"@type":"Answer","text":"([a-z]+) \u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e16\u0e36\u0e07 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23 a-z 1 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b","dateCreated":"2010-03-29T15:24:55+0700","author":{"@type":"Person","name":"Goragod"}},{"@type":"Answer","text":"\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e16\u0e49\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 products\/12\/ \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e35\u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e27\u0e23\u0e17\u0e33\u0e44\u0e07\u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e46 \u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49 - \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35 ","dateCreated":"2010-03-29T15:38:12+0700","author":{"@type":"Person","name":"Griffon"}},{"@type":"Answer","text":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e23 \u0e19\u0e30 [quote r=3]\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a  RewriteRule ^products\/([0-9][0-9])\/$ productinfo.php?prodID=\\1 \u0e1c\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 products\/12\/ \u0e17\u0e33\u0e44\u0e21\u0e1c\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e48 \\/ \u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a[\/quote] \u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e21\u0e31\u0e19\u0e01\u0e47\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e23\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e07\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e21\u0e35 path \u0e01\u0e47\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14 path \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19 \u0e01\u0e0f \u0e16\u0e49\u0e32\u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e33\u0e15\u0e32\u0e21\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07 \u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e23 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e07\u0e27\u0e25\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e08\u0e2d Server \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e23\u0e48\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e01\u0e47\u0e04\u0e27\u0e23\u0e17\u0e33\u0e15\u0e32\u0e21\u0e01\u0e0f \u0e08\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 mod_rewrite \u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e0b\u0e31\u0e1a\u0e0b\u0e49\u0e2d\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e01\u0e0f\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e22\u0e31\u0e07\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d \u0e44\u0e21\u0e48\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e0f\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49 Server \u0e40\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","dateCreated":"2010-03-29T22:20:45+0700","author":{"@type":"Person","name":"Goragod"}}]}]

RewriteRule ใส่แล้วมันใช่ไม่ได้อ่ะ

RewriteRule ^discovery/live/([a-z]*)$ clipvideo.php?id= [L]

มันไม่เช็กเครื่องหมาย / อ่ะครับ เว็บเลยออกมาเพี้ยนๆ ช่วยทีครับ
29 มี.ค. 2553 6 1,286

ใช้ \/ แทน / ครับ

ตัวอักษรควบคุม ต้องเติม \ นำหน้าเสมอ เช่น . /
#1

ขอบคุณครับ แต่ว่าผมลองแล้วมันก็ไม่ได้อ่ะครับ อยากให้มันเป็น discovery/live/car อะไรแบบนี้อ่ะครับ แต่เว็บมันเพี้ยน โหลดรูปไม่มาเลยอ่ะครับ
#2

ตัวอย่่างนะครับ  RewriteRule ^products/([0-9][0-9])/$ productinfo.php?prodID=
ผลที่ได้ของเค้าเป็น products/12/ ทำไมผลของเค้าถึงใช้ได้อ่ะครับ แล้วไม่เห็นต้องใช่ \/ ขอบคุณครับ
#3

([a-z]+) หมายถึง ตัวอักษร a-z 1 ตัวขึ้นไป
#4

รวบกวนอีกครั้งครับ แล้วถ้าต้องการ products/12/ ให้มันได้แบบน้ีอ่ะควรทำไงอ่ะครับ ที่เห็นๆ หลายๆ ที่ใช้ - ในการขั้นอ่ะครับ รบกวนที
#5

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไร นะ
อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #3ตัวอย่่างนะครับ  RewriteRule ^products/([0-9][0-9])/$ productinfo.php?prodID=\\1
ผลที่ได้ของเค้าเป็น products/12/ ทำไมผลของเค้าถึงใช้ได้อ่ะครับ แล้วไม่เห็นต้องใช่ \/ ขอบคุณครับ

ตามตัวอย่างนี้ ดูมันก็ถูกต้องดี ถ้ามันทำงานได้ ก็น่าจะตรงตามต้องการแล้ว

แต่ถ้าความต้องการเป็นอย่างอื่น ก็ต้องไปดูที่เงื่อนไขที่ต้องการ ถ้ามี path ก็กำหนด path ให้ถูกต้อง ส่วน กฏ ถ้าคิดว่าไม่ทำตามก็ยัง ทำงานได้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ากังวลว่า ถ้าไปเจอ Server ที่เคร่งครัด แล้วมันจะไม่ได้ ก็ควรทำตามกฏ จะปลอดภัยกว่า

mod_rewrite ค่อนข้างซับซ้อน ครับ เพราะกฏมันเยอะ และยังมีผลกับไฟล์ทุกไฟล์ ดังนั้น ถ้าไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจน หรือ ไม่กำหนดของเขตของกฏให้ชัดเจน อาจทำให้ Server เน่า ได้ครับ
#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^