ช่วยดูโค๊ตแบ่งหน้าทีคับ

คือมันแบ่งหน้าได้อ่ะคับ แต่ว่าเวลาคลิ๊กหน้าอื่นๆมันไม่แสดงข้อมูลคับ ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนคับ

 <?
    $id_subject =$_SESSION['id_subject'];
    $id_type=$_POST[id_type];
    $day=$_POST[day];
    $month=$_POST[month];
    $year=$_POST[year];
    $day2=$_POST[day2];
    $month2=$_POST[month2];
    $year2=$_POST[year2];

    include "startconnect.inc";

$strSQL = "SELECT * FROM data where date >= '$year-$month-$day' and date <= '$year2-$month2-$day2'";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
$Num_Rows = mysql_num_rows($objQuery);

$Per_Page = 20;   // Per Page
$Page = $_GET["Page"];

if(!$_GET["Page"])
{
    $Page=1;
}

$Prev_Page = $Page-1;
$Next_Page = $Page+1;

$Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);
if($Num_Rows<=$Per_Page)
{
    $Num_Pages =1;
}
else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0)
{
    $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ;
}
else
{
    $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1;
    $Num_Pages = (int)$Num_Pages;
}

$strSQL .=" order  by date desc LIMIT $Page_Start , $Per_Page";
$objQuery  = mysql_query($strSQL);

    ?>

    </span>
   
      <span class="style3">
      <?

            echo "<P><B>ข้อมูล</B></P>
            <table border='1'>
            <tr BGCOLOR='#E8E8E8'>
            <td><center><b>เลขที่</b></center></td>
            <td><center><b>วันที่</b></center></td>
            <td><center><b>บัญชี</b></center></td>
            <td><center><b>จำนวนเงิน</b></center></td>
            <td><center><b>[แก้ไข]</b></center></td>
            <td><center><b>[ลบ]</b></center></td>
            <td><center><b>[ดูข้อมูล]</b></center></td>
            </tr>";
           
            while($row=mysql_fetch_array($objQuery)){
            $iddata=$row[iddata];
            $date=$row[date];
            $money=$row[money];
            $idaccount=$row[idaccount];

$sql2="select account from account where idaccount='$idaccount'";
$table2=mysql_query($sql2,$Conn) or die ("ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลในเทเบิลได้");
$row2=mysql_fetch_array($table2);
        $account=$row2[account];
echo "
            <tr>
            <td>$iddata</td>
            <td>$date</td>
            <td>$account</td>
            <td>$money</td>
            <td><a href=\"edit_budget.php?id_edit=$iddata\">[แก้ไข]</a></td>
            <td><a href=\"delete_budget.php?id_del=$iddata\"onclick=\"return confirm('ยืนยันการลบเลขที่ใบสำคัญ $iddata ออกจากระบบ')\">[ลบ]</a></td>
            <td><a href=\"view_budget.php?id_view=$iddata\">[ดูข้อมูล]</a></td>
        </tr>";
       
       
    }
    echo "</table>";
        ?>
   

<br>
Total <?= $Num_Rows;?> Record : <?=$Num_Pages;?> Page :
<?
if($Prev_Page)
{
    echo " <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Prev_Page'><< Back</a> ";
}

for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){
    if($i != $Page)
    {
        echo "[ <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$i'>$i</a> ]";
    }
    else
    {
        echo "<b> $i </b>";
    }
}
if($Page!=$Num_Pages)
{
    echo " <a href ='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Next_Page'>Next>></a> ";
}
?>
16 มี.ค. 2553 0 1,083
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^