แสดงข้อมูล checkbox checked

คือ มีข้อมูลเป็น 1,2,3,4,5 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเลือก checkbox ของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งมี 1,2,3,4,5,6,7,8 ที่นี้ต้องการให้แสดงเป็น checkbox เป็น checked เมื่อ ข้อมูลตรงกัน ในหน้าแสดงผล ไม่ทราบว่าทำอย่างไรดีค่ะ
14 มี.ค. 2553 3 2,245

<?php
  echo '<input type="checkbox" value="1"'.($value == 1 ? ' checked="checked" ' : '').' />';
  echo '<input type="checkbox" value="2"'.($value == 2 ? ' checked="checked" ' : '').' />';
?>
#1

มีค่าเป็นหลายค่า คือติดที่การวนลูปค่ะ

$sql="select * from meeting_tools";
        $dbquery=mysql_db_query($dbname, $sql);
        $numrows=mysql_num_rows($dbquery);
       
        $sql2="select tool_id from meeting_room where room_id='$edit_room_id' ";
        $dbquery2=mysql_db_query($dbname, $sql2);
        $result2=mysql_fetch_array($dbquery2);
       
        $all_tool=$result2[0];

        $all_tool2=split(",", $all_tool);
        $count=count($all_tool2);
       
        while($result=mysql_fetch_array($dbquery))
        {
            $tool_id=$result[tool_id];
            $toolname=$result[toolname];
           
            echo $tool_id;
           
            for ($i=0;$i<$count;$i++)
            {
                echo $all_tool2[$i];
                if($tool_id == $all_tool2[$i])
                {
                    echo "<input type=\"checkbox\" name=\"checktool[$x]\" value=\"$tool_id\" checked='checked'/>$toolname<br>";
                }else
                {
                    echo "<input type=\"checkbox\" name=\"checktool[$x]\" value=\"$tool_id\" />$toolname<br>";
                }
            }
        }นี่คือโค้ด
#2

ลองประยุกต์ดูสิครับหลักการมันก็อยู่ตรงที่ อยากให้อันไหนถูกเลือก ก็ให้ใส่ checked="checked" ลงไป โดยใช้ if ตรวจสอบเงื่อนไข

($value == 1 ? ' checked="checked" ' : '')
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^