รบกวนช่วยดูโค้ดหน่อยนะครับ

คืออยากให้มันโชว์อายุตอนที่เรากรอกเดือนที่เกิดนะครับ
เราต้องทำอย่างไรครับ ช่วยหน่อยนะครับท่าน goragod codeก็เป็นอย่างนี้นะครับ


<?
//*********************  ฟังก์ชันวัน เดือน ปี ******************************   
$arrayMonth=array("เลือกเดือน","มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม");
$StartYear=date('Y'); //2008
$DetYearNow=date('Y')-54;//2008-50

$DetYearNow1=date('Y')-4;//2008-50
//**********************
    $datenownew=$db->sysTimeStamp;
//**********************
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<tr bgcolor="#FFFFCC">
                <td bgcolor="#E0F8FE"><div align="right" class="style16">วันเกิด :</div></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style9"><span class="style3">วันที่
                  <select name="Day" id="Day" >
                    <? for($i=0;$i<=31;$i++){
                  if(strlen($i)==1){
                $ival="0".$i;
                }
                else{$ival=$i;}
               
               
                  ?>

                    <option value="<? echo $ival;?>">
                    <? if ($ival==00){ echo 'วันที่'; }else {echo $ival;} ?>
                    </option>
                    <?
                    } 
                ?>

                  </select>
                  เดือน
                  <select name="Month" id="Month" >
                    <? for($i=0;$i<count($arrayMonth);$i++){
                if(strlen($i)==1){$ival="0".$i;}else{$ival=$i;}
        ?>

                    <option value="<? echo $ival;?>"><? echo $arrayMonth[$i];?></option>
                    <?
        }
        ?>

                  </select>
                  ปี
                  <select name="year" id="select"  >
                    <option value="0000" selected="selected" >พ.ศ.</option>
                    <? for($i=$StartYear;$i>$DetYearNow;$i--){
                    //$DetYearNow=date('Y')-54;//2008-50
                    //$StartYear=date('Y'); //2008   
        ?>

                    <option value="<? echo $i+543;?>" ><? echo $i+543; ?></option>
                    <?
            }
        ?>

                  </select>
                </span><span class="style6">*</span></div></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFCC">
                <td bgcolor="#E0F8FE"><div align="right" class="style16">อายุ : </div></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style9">
      <input name="age" type="text" id="age" size="5" maxlength="3" value=" <?=$y; ?>"/>
                  <? //อยากให้แสดงตอนที่เราเลือกปีเกิดใน listmenu นะครับ ?>
                  <input type="submit" value="ok" />
                  <span class="style3">ปี</span> <span class="style6">*</span></div></td>
              </tr>
           
</body>

</html>
########################################### มีภาพให้ด้วยนะครับ
12 มี.ค. 2553 2 1,079

คืออันที่จริงนะไม่มี submit นะครับคืออยากให้เลือกใน listmenu แล้วให้แสดงวันที่ช่องอายุนะครับ
#1

ถ้าแสดงปี เป็น listmenu ก็ใช้ event onchange เพื่อคำนวนอายุครับ

ฟังก์ชั่นคำนวนอายุมีบนเว็บ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^