อยากถามเรื่อง Ajax แสดงผลไม่ได้

คือรบกวนหน่อยครับ
ผมต้องการให้มันแสดงผลโดยดึงมาจาก โฟลเดอร์หนึ่งคือ Show_data ซึ่งมีไฟล์ Show_prd.php นะครับ

โดยไฟล์ที่จะแสดงอยู่ที่ โฟลเดอร์ Add_data ชื่อไฟล์ว่า Test.php นะครับซึ่งผมได้ทำการดัดแปลงจาก code ของท่าน goragod นะครับ คือมันไม่แสดงผลนะครับ

อยากให้ท่านช่วยแก้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะแนบ Folder ไปให้นะครับ


ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ

ไฟล์ใน โฟลเดอร์ Add_data ชื่อ Test.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
#wait {
  position:absolute;
  left:50%;
  top:50%;
  color:navy;
  text-align:center;
  width:100px;
}
-->

</style>

<script language="javascript">
function loaddoc(id) {
  //แสดง icon คอยการ load ก่อนเลยถ้ามีการเรียกใช้ AJAX
  document.getElementById("content").innerHTML='<div id="wait"><img src="../image/loading1.gif" alt="" /><br /><br />กำลังโหลด...</div>';
  req.onreadystatechange=function() {
    if (req.readyState==4) {
      if (req.status==200) {
        var data=req.responseText; //รับค่ากลับมา
        document.getElementById("content").innerHTML=data; //แสดงผล แทนรูปรอโหลด
      }
    }
  };
 req.open("GET", "../Show_data/Show_prd.php?id="+id, true);
  req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); // set Header
  req.send(null); //ส่งค่า
}
</script>

</head>
<body>
<p><div id=content></div></p>
<p><a href="javascript:loaddoc('Show_prd.php')">Gallary</a></p>
</body>
</html>
##############################################

ไฟล์ที่จะให้แสดงผลอยู่ในโฟลเดอร์Show_data ชื่อ Show_prd.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>โชว์สินค้าอาจารย์บอ</title>
<style type="text/css">
<!--
#Layer1 {
 position:absolute;
 left:254px;
 top:97px;
 width:465px;
 height:261px;
 z-index:1;
}
.style7 {font-size: 18px; font-family: AngsanaUPC; font-weight: bold; }
-->

</style>

</head>

<body>
<div id="Layer1">
  <table width="390" border="1" align="center">
    <tr>
      <td bgcolor="#FFFFCC"><div align="center"><span class="style7">รหัสสินค้า</span></div></td>
      <td bgcolor="#FFFFCC"><div align="center"><span class="style7">ชื่อสินค้า</span></div></td>
      <td bgcolor="#FFFFCC"><div align="center"><span class="style7">ราคา</span></div></td>
      <td bgcolor="#FFFFCC"><div align="center"><span class="style7">รายละเอียด</span></div></td>
      <td bgcolor="#FFFFCC"><div align="center"><span class="style7">ตระกร้าสินค้าา</span></div></td>
    </tr>
 
 <?php
      /*  include'../Config_db/Config_db.php';
       $sql="select*from tbl_product  ORDER BY pd_id  ASC";
     $result=mysql_db_query($dbname,$sql);
         while($rs=mysql_fetch_array($result)){
               $prd_id=$rs[pd_id];
      $pd_name=$rs[pd_name];
      $price=$rs[pd_price];
       echo"
          <tr>
        <td><font face=cordia size=2>$prd_id</font></td>
        <td><font face=cordia size=2>$pd_name</font></td>
        <td><font face=cordia size=2>$price</font></td>
       <td><font face=cordia size=2>$rs[3]</font></td>
        </tr>";
   }*/

  ?>

  </table>
</div>
</body>
</html>คืออยากให้มันโชว์ ไฟล์นี้ขึ้นมาเฉยนะครับ

12 มี.ค. 2553 2 1,178

ง่ายๆเรยครับ อ่านบทความอีกรอบครับ เหอๆ Show_prd.php มันคงไม่ต้องเป็น หน้า html ใหม่มั่งครับ
#1

ถ้ามีแค่นี้จริงๆ มันคงไม่ทำงานครับ

ดูตัวอย่างบนเว็บอีกครั้งที่ขาดไปคือ

var req = Inint_Ajax();
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^