ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเครื่องหมาย -> มันหมายความว่าไง ช่วยอธิ

<?
include('../config/connect_db.php');
$id=$_GET['id'];
$insideid=$_GET['idd'];

$sql="delete from tb_grouptopic where group_id=$id";
$db ->Execute ($sql);//ต้องมี ; ปิดด้วย

$sql="delete from tb_topic where group_id=$id";

if($db->Execute ($sql)){
 echo"<script>
  alert(\"ลบข้อมูลเรียบร้อย\");
   window.location='../grouptopic/show_grouptopic.php?id=$insideid';</script>
";
}else{
 echo"<script>
  alert(\"ลบข้อมูลไม่สำเร็จ\");
   window.location='../grouptopic/show_grouptopic.php?id=$insideid';</script>
";
}
?>

10 มี.ค. 2553 2 1,087

ผมขอลองตอบหนอ่ยถ้า ผิดช่วยแก้ไขด้วยนะครับ  อยากตอบ

เครื่องหมาย นี้จะจะเป็น การ ชี้ตำแหน่ง ของ การทำงาน  การทำงานในที่นี้ชื่อ Execute  หรือเรียกว่า method ในภาษาโปรแกรม

ส่วน $db เป็น object  ที่ถูกสร้างขึ้น   เพือ่ที่จะไปเข้า ถึง การทำงาน ของ  Execute   จะใช้ สัญลักษณ์ในการเข้าถึงคือ ->

#1

เป็นการใช้งาน class ครับ

Exexute เป็น methode หนึ่งของ class ครับ

$db คือ object class
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^