ดึงข้อความจาก XML จาก Word 2007 มาใช้อย่างไร

คือผมกำลังทำโปรเจคอยุ่ครับ ต้องการนำค่าจาก XML ซึ่งได้มาจาก Word 2007 เพื่อนำไปจัดเข้ารูปแบบ XML อีกรูปแบบนึงครับ
โดย ใช้ php เขียน ตอนนี้ลองทำตามที่หาจากเว็บแล้วมันไม่สามารถดึงค่ามาได้ครับ ซึ่งในส่วนข้อมูลที่ต้องการมัน อยุ่ใน tag <w:t> ครับ

ในกรณีนี้ต้องการเอาคำว่า สาขา: และ ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง ออกมาครับ

xml Word source 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<w:document xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml">
<w:body>
<w:p w:rsidR="00B65511" w:rsidRPr="00BB7564" w:rsidRDefault="00B65511" w:rsidP="00B65511">
<w:pPr>
<w:tabs>
<w:tab w:val="left" w:pos="1979" />
  </w:tabs>
  <w:jc w:val="center" />
<w:rPr>
  <w:rFonts w:ascii="Tahoma" w:hAnsi="Tahoma" w:cs="Tahoma" />
  <w:szCs w:val="24" />
  </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r w:rsidRPr="00BB7564">
<w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Tahoma" w:hAnsi="Tahoma" w:cs="Tahoma" />
  <w:szCs w:val="24" />
  <w:cs />
  </w:rPr>
  <w:t>รายงานสำหรับพิมพ์ข้อสอบ จำแนกตามสาขา วิชา และเนื้อหา</w:t>
  </w:r>
  </w:p>
<w:p w:rsidR="00B65511" w:rsidRPr="00BB7564" w:rsidRDefault="00B65511" w:rsidP="00B65511">
<w:pPr>
<w:tabs>
  <w:tab w:val="left" w:pos="1979" />
  </w:tabs>
<w:rPr>
  <w:rFonts w:ascii="Tahoma" w:hAnsi="Tahoma" w:cs="Tahoma" />
  <w:sz w:val="18" />
  <w:szCs w:val="18" />
  </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r w:rsidRPr="00BB7564">
<w:rPr>
  <w:rFonts w:ascii="Tahoma" w:hAnsi="Tahoma" w:cs="Tahoma" />
  <w:sz w:val="18" />
  <w:szCs w:val="18" />
  </w:rPr>
  <w:t> </w:t>
  </w:r>
  </w:p>
<w:p w:rsidR="00061A17" w:rsidRPr="00B65511" w:rsidRDefault="00B65511" w:rsidP="00B65511">
<w:pPr>
<w:rPr>
  <w:sz w:val="18" />
  <w:szCs w:val="24" />
  <w:cs />
  </w:rPr>
  </w:pPr>
<w:r w:rsidRPr="00BB7564">
<w:rPr>
  <w:rFonts w:ascii="Tahoma" w:hAnsi="Tahoma" w:cs="Tahoma" />
  <w:sz w:val="18" />
  <w:szCs w:val="18" />
  <w:cs />
  </w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve">สาขา:</w:t>
  </w:r>
<w:r w:rsidRPr="00BB7564">
<w:rPr>
  <w:rFonts w:ascii="Tahoma" w:hAnsi="Tahoma" w:cs="Tahoma" />
  <w:sz w:val="18" />
  <w:szCs w:val="18" />
  <w:cs />
  </w:rPr>
  <w:tab />
  <w:t>ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง</w:t>
  </w:r>
<w:r w:rsidRPr="00BB7564">
<w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Tahoma" w:hAnsi="Tahoma" w:cs="Tahoma" />
  <w:sz w:val="18" />
  <w:szCs w:val="18" />
  </w:rPr>
  <w:br />
  </w:r>
  </w:p>
<w:sectPr w:rsidR="00061A17" w:rsidRPr="00B65511" w:rsidSect="00061A17">
  <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838" />
  <w:pgMar w:top="1440" w:right="1440" w:bottom="1440" w:left="1440" w:header="708" w:footer="708" w:gutter="0" />
  <w:cols w:space="708" />
  <w:docGrid w:linePitch="360" />
  </w:sectPr>
  </w:body>
  </w:document>ช่วยหน่อยนะครับ ใกล้ส่งแล้วครับ
ขอบคุณมากๆ ครับ


21 ก.พ. 2553 2 1,210

http://php.net/...nual/en/book.xml.php

หรือ ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่ม preg เพื่อแยกขอความ
#1

 เหมือน web service เลยอะท่าน - -a
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^