ช่วยหน่อยติดปัญหาโปรแกรม ภาษาจาวา client/server

ช่วยหน่อยติดปัญหาโปรแกรม ภาษาจาวา client/server
คือปัญหา ในการรันฝั่งไคลเอ้น ในรูป GUI ไม่ส่งข้อมูลไปยัง server
รบกวนผู้มีความรู้ ช่วยหน่อย นะคับ 
...ขอบคุณมากๆ...นะคับ สำหรับ...คำแนะ

//GuiTCPClientConvert.java
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.Scanner;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class GuiTCPClientConvert extends JFrame implements ActionListener
{
      
        public static String message;
        public static String response;
        private static InetAddress host;
        private static int PORT = 1234;
        private static JTextArea display;
        private static JLabel f1;
        private static JLabel f2;
        private static JTextField inField;
        private static JTextField outField;
        private static JButton con;
        //private DatagramSocket socket;
        public GuiTCPClientConvert()
        {
        super("[Client] Conver Kilomate to Mile");

        Container c = getContentPane();
        c.setLayout( new FlowLayout());

        con = new JButton("Convert");
        f1 = new JLabel("Kilomate");
        inField  = new JTextField(20);
        f2 = new JLabel("Mile");
        outField = new JTextField(20);
        display = new JTextArea("test");
       
        c.add(f1);
        c.add(inField);
        c.add(con);
        c.add(f2);
        c.add(outField);
        //c.add(new JScrollPane( display),BorderLayout.SOUTH);
        con.addActionListener(this);

        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setSize(700,100);
        //pack();
        setLocationRelativeTo(null);
        setVisible(true);

        try
        {
            host = InetAddress.getLocalHost();
        }
        catch(UnknownHostException uhEx)
        {
        System.out.println("Host ID not found!");
        System.exit(1);
        }
        accessServer();
      } // end of GuiTCPClientConvert
       
        private static void accessServer()
        {
        Socket link = null; //Step 1.
        try
        {           
        link = new Socket(host,PORT); //Step 1.
        DataInputStream is = new DataInputStream( link.getInputStream() );
        PrintWriter output =new PrintWriter(link.getOutputStream(),true); //Step 2.
        DataInputStream input = new DataInputStream( System.in );
        //String message, response;
        do
        {
           
            System.out.print("\n### PROGRAM CONVERT KILOMATE TO MILE ###\n");
            System.out.print("Enter Number Kilomate : ");
            message = input.readLine();
            output.println(message); //Step 3.
            response = is.readLine(); //Step 3.
            System.out.println("\nSERVER> "+response);
            GuiTCPClientConvert.inField.setText(message);
            GuiTCPClientConvert.outField.setText(response);

        }while (!message.equals("***CLOSE***")); 
        }
        catch(IOException ioEx)
        {
        ioEx.printStackTrace();
        }
        finally
        {
        try
        {
        System.out.println("\n [client] Closing connection... ");
        link.close(); //Step 4.
        }
        catch(IOException ioEx)
        {
        System.out.println("Unable to disconnect!");
        System.exit(1);
        }
        }
        }
       
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
          {    
            //System.out.println("Use actionperform!!!");
            message = inField.getText();
            //System.out.println(message);
            //System.out.println(response);
            outField.setText(response);

           
          } 
       
       
        public static void main( String args[] )
          {   
            new GuiTCPClientConvert();  }

}
---------------------------------------------------
//GuiTCPServerConvert.java
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.Scanner;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class GuiTCPServerConvert extends JFrame
{
    private static ServerSocket servSock;
    private static int PORT = 1234;
    private static JTextField outField;
    private static JTextArea display;
   
    public GuiTCPServerConvert()
    {
        super("[Server] Convert Kilomate to Mile");
        Container c = getContentPane();
        display = new JTextArea();
        outField = new JTextField(20);
        c.add(new JScrollPane( display),BorderLayout.CENTER );
        //c.add(new JScrollPane( outField ),BorderLayout.SOUTH );
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setSize(400, 300);
        show();
        //System.out.println("Opening port.....\n");
        display.append("Opening port.....\n");
        try
        {
        servSock = new ServerSocket(PORT); //Step 1.
        }
        catch(IOException ioEx)
        {
        //System.out.println("Unable to attach to port!");
        display.append("Unable to attach to port!");
        //System.exit(1);
        }
        do
        {
            handleClient();
        }
        while (true);
    } //end GuiTCPServerConvert
   
    private static void handleClient()
    {
        Socket link = null; //Step 2.
        try
        {
            link = servSock.accept(); //Step 2.
            DataInputStream is = new DataInputStream( link.getInputStream() ); //Step3.
            PrintWriter output = new PrintWriter(link.getOutputStream(),true); //Step3.
           
            int numMessages = 0;
            String message = is.readLine(); //Step 4.
            //String message = input.nextLine().toUpperCase(); //แปลงตัวเล็กเปงตัวใหญ่
            while (!message.equals("***CLOSE***"))
            {
                //System.out.println("Message received.");
                GuiTCPServerConvert.display.setText("Message received");
                numMessages++;
                String msg1 = message;
                double k2m = 0.621; 
                double msg2 = Integer.parseInt(msg1);
                double msg = msg2*k2m;
                output.println("Message[" + numMessages +"] = " + msg + "  Mile");
                message = is.readLine();
               
            } //end of while
               
            output.println(numMessages + " messages received.");//Step 4.
           
        } //end of try
        catch(IOException ioEx)
        {
            ioEx.printStackTrace();
        }
    finally
    {
        try
        {
            //System.out.println("\n[server]Closing connection... ");
            GuiTCPServerConvert.display.setText("\n [server]Closing connection... ");
            link.close(); //Step 5.
        }
        catch(IOException ioEx)
        {
            //System.out.println("Unable to disconnect!");
            GuiTCPServerConvert.display.setText("Unable to disconnect!");
            System.exit(1);
        }
    } //end finally
    } //end of handleClient()
         
    public static void main( String args[] )
         {   new GuiTCPServerConvert();  }
}
02 ก.พ. 2553 1 1,614

ถ้า javascript ละพอช่วยได้ละครับนิเล่น java เลยคงต้องรอผู้รู้มาตอบ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^