มีปัญหา mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL

จะมี 2 ตาราง ตารางที่ 1 tblmembers 2. tblmemberdetail  ตารางแรกเก็บครับ แต่ที่สองมันไม่เก็บมัน error ที่ไฮไลสีแดงไว้ครับพยายามเปลี่ยนคำสั่ง mysql หลายๆ แบบก็ไม่ได้ครับ

$link = mysql_connect("localhost", "root", "123");
 mysql_select_db("dbktpbook", $link);
 
 $sql = "SELECT * FROM tblMembers WHERE mUserName = '" . $_POST["txtUser"] . "' " ;
 $resultSql = mysql_query($sql, $link ) ;
 $rows = mysql_num_rows( $resultSql ) ;
  
 if ($rows == 1) {
  $msg = "ชื่อผู้ใช้ " . $_POST["txtUser"] . " ซ้ำ กรุณาใช้ชื่ออื่น" ;
  process_message( $msg, URL_BACK ) ;
 } else {
  
  $insertMember = "INSERT INTO tblMembers (mUserName, mPassword, mEmail, mQuestion, mAnswer) VALUES ('".trim($_POST["txtUser"])."', '".trim($_POST["txtPwd"])."', '".trim($_POST["txtEmail"])."', '".$_POST["selQuestion"]."', '".trim($_POST["txtAnswer"])."') " ;    
   
  $resultSql = mysql_query($insertMember, $link  ) ;
  $affected = mysql_num_rows($resultSql) ;
  echo mysql_error();
  
  if ( $affected == 1 ) {  
   if ( $_POST["selProvince"] != "0" ) { 
    $province = $_POST["selProvince"] ;
   }
   $insertDetail = "INSERT INTO tblMemberDetail (mid, mUserName, mdName, mdSurname, mdAddress, mdDistrict, mdProvince, mdZipcode, mdPhone) VALUES ('".trim($_POST["txtid"])."', '".trim($_POST["txtUser"])."', '".$_POST["txtName"]."', '".$_POST["txtSurname"]."', '".$_POST["txtAddress"]."', '".$_POST["txtDistrict"]."', '".$province."', '".$_POST["txtZipcode"]."', '".$_POST["txtPhone"]."')" ;
   $resultDetail = mysql_query($insertDetail, $link);
   $affectedDe = mysql_num_rows( $resultDetail);  // error ตรงนี้ครับ
   
   
   if ( $affectedDe == 1 ) {
    unset($_SESSION["arrData"]) ;
    process_message( "ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่", URL_GOTO ) ;
   }
  } else { 
   //process_message( "เกิดข้อผิดพลาดของระบบ <br/>ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ในขณะนี้", URL_BACK ) ;
   echo "no";
  }
 }
16 ม.ค. 2553 1 1,712

ที่ error ตรงนั้นก็เพราะการ insert ตารางที่ 2 ไม่ถูกต้องสิครับ

ลอง echo $insertDetail ออกมาดูครับ แล้วก็เอา query ที่ได้ไปทดสอบบน phpmyadmin
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^