เมื่อรับค่าจากบาร์โค้ดแล้วต้องการให้แสดงผลทีละบรรทัดครับ

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>:: จำหน่าย ::</title><style type="text/css"> <!-- .style1 {color: #003366} --> </style></head> <body> <p><br /> <br /> </p> <p align="center">pic of promotion </p> <table width="1041" border="1"> <tr> <td width="80" rowspan="3"><p><img src="../images/sell.jpg" alt="sell" width="80" height="89" /></p> </td> <td width="111">ชื่อลูกค้า </td> <td colspan="2"> <label> <? include('connect.php'); ?> <? $empTypeQue=mysql_query("SELECT * FROM tb_customer Order By cst_id");?> <Select name='cst_id'> <? while ($getEmpType=mysql_fetch_array($empTypeQue)){ echo "<Option value=\"$getEmpType[cst_id]\" "; if ($getEmp['emtype']==$getEmpType['cst_id']) echo "selected"; echo "> $getEmpType[cst_name]\n </option>"; } ?> </select> </label> <label></label> </td> <td width="84">&nbsp; </td> <td colspan="3" rowspan="2" bgcolor="#CCFF33">total price </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td colspan="2">&nbsp; </td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <form action="selling.php" method="get" name="fmSelling"> <td>บาร์โค้ด</td> <td width="337"> <input name="pdt_id" type="text" id="pdt_id" size="50" maxlength="13" value="<?=$_get["txtKeyword"];?>"> <td width="71"> <input type="submit" value="ตกลง"/> </td> <td><? if($_GET["txtKeyword"] != "") { include("connect.php") ; $objDB = mysql_select_db("s49042380181"); $strSQL = "SELECT * FROM tb_product WHERE (pdt_id LIKE '%".$_GET["txtKeyword"]."%')"; $objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]"); } ?> </td> <td width="98">&nbsp;</td> <td width="102">&nbsp;</td> <td width="106">&nbsp;</td> </form> </tr> <tr> <td bgcolor="#FFCC33"><h3 align="center"><strong><span class="style1">จำหน่าย</span></strong></h3></td> <td><h3>ชื่อสินค้า</h3> </td> <td colspan="2">&nbsp;</td> <td><h3 align="right">จำนวน</h3></td> <td><h3 align="right">หน่วยนับ </h3></td> <td><h3 align="center">ราคา/หน่วย</h3></td> <td><div align="right"> <h3>เป็นเงิน</h3> </div></td> </tr> <tr> <td><p>&nbsp;</p> </td> <?php while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { ?> <td><?=$objResult["pdt_name"];?></td> <td colspan="2">&nbsp;</td> <td><?=$objResult["pdt_amount"];?></td> <td><?=$objResult["pdt_unit"];?></td> <td> <?=$objResult["pdt_price"];?></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td colspan="2">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td colspan="2">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td colspan="2">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>ลด <label> <input name="textfield3" type="text" value="0" size="5" /> </label> บาท </td> <td>&nbsp;</td> <td><div align="right"><input type="submit" name="Submit3" value="ตกลง" /></div></td> </tr> <? } ?> </table> <? mysql_close; ?> </body> </html> php เป็นระบบ POS ที่รับค่าจากบาร์โค้ดแล้วแสดงรายการสินค้าใต้ช่อง
"ลบ" "ชื่อสินค้า" "จำนวน" "หน่วยนับ" "ราคา/หน่วย" "เป็นเงิน"
แต่พอกรอกบาร์โค้ดแล้วมันไม่แสดงผลใต้ช่องครับ คือต้องการให้แสดงบรรทัดต่อบรรทัด โดยบรรทัดก่อนหน้าไม่หายไปนะครับ

ใน tb_product ของผมมี
pdt_id = บาร์โค้ด
pdt_name = ชื่อสินค้า
pdt_amount = จำนวน
pdt_unit = หน่วยนับ
pdt_cost = ราคาซื้อ
pdt_price = ราคาขาย
(ผมจำเป็นต้องเพิ่ม stock = เก็บจำนวนสินค้าปัจจุบันหรือป่าวครับ)
06 ธ.ค. 2552 3 2,427

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะ เนื่องจากมองไม่เห็นภาพของคำถาม ถ้ายังไงลองทำเป็นรูปมาก็พอครับ เนื่องจากโค้ดมีแต่ฟอร์ม ไม่เห็นภาพเท่าไร

ว่าแต่ว่าใช้อะไรอ่านบาร์โค้ดครับ ผมแยากได้โค้ดที่ติดต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด มีคำถามทำนองนี้จำนวนมากบนเว็บครับ
#1

รูปอินเทอร์เฟซครับ

เมื่อเรากรอกบาร์โค้ดในส่วนที่ 2 กด "ตกลง"
ชื่อ จำนวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จะปรากฏขึ้นในส่วนที่ 3

ปัญหาคือผมต้องการกรอกบาร์โค้ดของสินค้ารายการที่ ๒ ๓ ๔...
แล้วให้รายละเอียดแสดงต่อๆ กันทั้งหมดครับ

ขอบคุณมากครับ

#2

ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่ม creatElement เพื่อสร้างส่วนประกอบต่างๆ (tag) ครับ มีตัวอย่างหลายอันบนเว็บ เช่น

http://www.goragod.com/knowledge-....html?search=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^