แปลงเช็คE-mail เป็น เช็ค รหัสบัตรประชาชนยังไงดีครับ

คือผมมีโค้ดเช็ค Email จากDatabase oracle กับโค้ดเช็ค รหัสบัตรประชาชนธรรมดา ผมจะแปลงโค้ดสองโค้ดนี้ยังไง ให้กลายเปน โค้ดเช็ค รหัสบัตรประชาชน จากDatabase oracle ครับ

โค้ดเช็คEmail 
 
<?
 $objConnect = oci_connect("scott","tiger","");
$status =NULL;

$email=$_GET['txtMail'];

if($email==NULL){
 $status = "คุณยังไ่ม่กรอก [ อีเมล์ ]";
  exit();
 }
 $chk =strlen($email);
 $com="/^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/;";
 if($chk==NULL){
  $status = "กรอกอีเมล์";
  }
  else if(!ereg(com,$email)){
    $status = "อีเมล์ไม่ถูกต้อง";
    }
    else{ //$status = "<font color=#FF0000>อีเมล์ถูกต้อง</font>"; 
  

 

$strSQL ="SELECT * FROM MEMBER  WHERE MAIL = '".$email."'  ";

$objParse = oci_parse($objConnect, $strSQL);

$objExecute = oci_execute($objParse, OCI_DEFAULT);

$Num_Rows = oci_fetch_all($objParse, $Result);

if(!$Num_Rows)
 {

  $status="<font color =#00ff00>E-MAIL นี้ใช้งานได้</font>" ;
  
 }

else{

   $status="<font color=#FF0000>E-MAIL นี้มีผู้ใช้งานแล้ว</font>";
   
  }
  
   
oci_close($objConnect);
//echo $status;
}

echo $status;


?>

โค้ดเช๊ค รหัสบัตรประชาชน

<script language="javascript">
function checkID(id)
{
if(id.length != 13) return false;
for(i=0, sum=0; i < 12; i++)
sum += parseFloat(id.charAt(i))*(13-i); if((11-sum%11)%10!=parseFloat(id.charAt(12)))
return false; return true;}

function checkForm()
{ if(!checkID(document.form1.txtID.value))
alert('รหัสประชาชนไม่ถูกต้อง');
else alert('รหัสประชาชนถูกต้อง เชิญผ่านได้');}

18 พ.ย. 2552 3 1,983

มันคนละส่วนกันนี่ครับ เชค id มันตรวจด้วย Javascript เชคอีเมล์ มันตรวจด้วย php ดังนั้นไม่จำเป็นต้องดัดแปลงอะไรครับ เพราะโค้ดมันทำงานกันครละทีอยู่แล้ว
#1

อ่อ..ครับ ขอบคุณมากครับ
#2

//<!-- เช็คเลขบัตรประชาชน  -->

function checkID($id) {
if(strlen($id) != 13) return false;
for($i=0, $sum=0; $i<12;$i++)
$sum += (int)($id{$i})*(13-$i);     
if((11-($sum%11))%10 == (int)($id{12}))
return true;
return false;
}

if(isset($_GET['identity_card']))
{
if(!checkID($_GET['identity_card']))
 {
  echo  " <script>alert('ขออภัยเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรุณากลับไปตรวจสอบ ');history.back();</script><br> " ;
 exit();
 }
}


if($identity_card==0000000000001){
  echo  " <script>alert('ขออภัยเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรุณากลับไปตรวจสอบ ');history.back();</script><br> " ;
 //exit();
 }
else if($identity_card==1111111111119){
  echo  " <script>alert('ขออภัยเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรุณากลับไปตรวจสอบ ');history.back();</script><br> " ;
 exit();
 }

#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^