ปัญหาโค็ตแบ่งหน้า อะครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ

เรื่องการแบ่งหน้าอะครับ ตอนที่อยู่ข้างล่างมันใช้ได้แต่พออัพขึ้นไปมันใช้ไม่ได้น่ะครับ มันไม่ยอมเปลี่ยนหน้าให้อาครับ
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
.browse_page{
    clear:both;
    margin-left:12px;
    height:35px;
    margin-top:5px;
    display:block;
}
.browse_page a,.browse_page a:hover{
    display:block;
    height:18px;
    width:18px;
    font-size:10px;
    float:left;
    margin-right:2px;
    border:1px solid #CCCCCC;
    background-color:#F4F4F4;
    color:#333333;
    text-align:center;
    line-height:18px;
    font-weight:bold;
    text-decoration:none;
}
.browse_page a:hover{
    border:1px solid #0A85CB;
    background-color:#0A85CB;
    color:#FFFFFF;
}
.browse_page a.selectPage{
    display:block;
    height:18px;
    width:18px;
    font-size:10px;
    float:left;
    margin-right:2px;
    border:1px solid #0A85CB;
    background-color:#0A85CB;
    color:#FFFFFF;
    text-align:center;
    line-height:18px;
    font-weight:bold;
}
.browse_page a.SpaceC{
    display:block;
    height:18px;
    width:18px;
    font-size:10px;
    float:left;
    margin-right:2px;
    border:0px dotted #0A85CB;
    font-size:11px;
    background-color:#FFFFFF;
    color:#333333;
    text-align:center;
    line-height:18px;
    font-weight:bold;
}
.browse_page a.naviPN{
    width:50px;
    font-size:12px;
    display:block;
    height:18px;
    float:left;
    border:1px solid #0A85CB;
    background-color:#0A85CB;
    color:#FFFFFF;
    text-align:center;
    line-height:18px;
    font-weight:bold;    
}
</style>

<?php  
 $link=mysql_connect("localhost","root","1234");  
 mysql_select_db("tv");  
 ?>
 
 <?php      
 function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){     
     global $urlquery_str;  
     $pPrev=$chk_page-1;  
     $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;  
     $pNext=$chk_page+1;  
     $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;       
     $lt_page=$total_p-4;  
     if($chk_page>0){    
         echo "<a  href='?s_page=$pPrev&urlquery_str=".$urlquery_str."' class='naviPN'>Prev</a>";  
     }  
     if($total_p>=11){  
         if($chk_page>=4){  
             echo "<a $nClass href='?s_page=0&urlquery_str=".$urlquery_str."'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";     
         }  
         if($chk_page<4){  
             for($i=0;$i<$total_p;$i++){    
                 $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
                 if($i<=4){  
                 echo "<a $nClass href='?s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."'>".intval($i+1)."</a> ";     
                 }  
                 if($i==$total_p-1 ){   
                 echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='?s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."'>".intval($i+1)."</a> ";    
                 }         
             }  
         }  
         if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){  
             $st_page=$chk_page-3;  
             for($i=1;$i<=5;$i++){  
                 $nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";  
                 echo "<a $nClass href='?s_page=".intval($st_page+$i).$_SESSION['ses_qCurProvince']."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";        
             }  
             for($i=0;$i<$total_p;$i++){    
                 if($i==$total_p-1 ){   
                 $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
                 echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='?s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."'>".intval($i+1)."</a> ";     
                 }         
             }                                     
         }     
         if($chk_page>=$lt_page){  
             for($i=0;$i<=4;$i++){  
                 $nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";  
                 echo "<a $nClass href='?s_page=".intval($lt_page+$i-1).$_SESSION['ses_qCurProvince']."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";     
             }  
         }          
     }else{  
         for($i=0;$i<$total_p;$i++){    
             $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
             echo "<a href='?s_page=$i&urlquery_str=".$urlquery_str."' $nClass  >".intval($i+1)."</a> ";
         }         
     }     
     if($chk_page<$total_p-1){  
         echo "<a href='?s_page=$pNext&urlquery_str=".$urlquery_str."'  class='naviPN'>Next</a>";  
     }  
 }     
 ?>


</head>

<body>

 
 <ul>  
 <?php  
 $q="select * from list where 1";  
 $q.=" ORDER BY list_id ";  
 $qr=mysql_query($q);  
 $total=mysql_num_rows($qr);  
 $e_page=2;   
 if(!isset($s_page)){     
     $s_page=0;     
 }else{     
     $chk_page=$s_page;       
     $s_page=$s_page*$e_page;     
 }     
 $q.=" LIMIT $s_page,$e_page";  
 $qr=mysql_query($q);  
 if(mysql_num_rows($qr)>=1){     
     $plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);     
 }else{     
     $plus_p=($chk_page*$e_page);         
 }     
 $total_p=ceil($total/$e_page);     
 $before_p=($chk_page*$e_page)+1;    
 ?>
 
 <?php  
   
 while($rs=mysql_fetch_array($qr)){  
 ?>
 
 <li><?=$rs['Type_id']?></li>  
 <?php } ?>  
 </ul>  
 <?php if($total>0){ ?>  
 <div class="browse_page">  
  <?php      
   page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);      
   ?>
   
 </div>  
 <?php } ?>  

</body>
</html> 
 
 
18 ต.ค. 2552 3 1,372

ปัญหาคงไม่อยู่ที่โคดเปลี่ยนหน้าหรอกมั้ง ให้ลองตรวจสอบ โค้ดดูว่า url ที่ใช้แบ่งหน้าเป็นตามต้องการหรือไม่

ปัญหาโดยทั่วไปที่พบบ่อยๆ ก็คือ ไม่ได้รับค่าโดยใช้ $_GET ครับ เนื่องจากบน Server จะต้องรับค่าผ่านตัวแปรนี้เท่านั้น

$page = $_GET[page];
#1

#2

ขอบ คุณ มาก จ้า พอ ใส่ ตาม ที่ พี่ บอก

$page = $_GET[page]; ใช้ ได้ เลย จ้า
 
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^