แสดงข้อมูลออกมาเป็นตารางนะคับช่วยดูให้ผมหน่อย

อยากแสดงข้อมูลเป็นตารางโดยมีรูปด้วยนะคับ
<?
    include("ConnectDatabase.php");
    $Faculty_Show=mysql_db_query($dbname,"SELECT * FROM tradition_tb ORDER BY t_cod");
    $num_r=mysql_num_rows($Faculty_Show);
    while ($found_search=mysql_fetch_array($Faculty_Show));
            ?>

<form action="tradition" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
  <table width="525" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td colspan="2"><div align="center">ข้อมูลประเพณี</div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="163">&nbsp;รหัสประเพณี</td>
      <td width="356">&nbsp;
      <?   echo " $t_cod"  ;  ?> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;ชื่อประเพณี</td>
      <td>&nbsp;
      <?   echo  "$t_name"  ;  ?> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;รูปประเพณี</td>
      <td>&nbsp;
   <?
        if($t_photo==""){
            echo "-";  }
            else{echo"<img src='t_photo/$t_photo'>";  }
?>

</td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top">&nbsp;รายละเอียด</td>
      <td>&nbsp;
      <textarea name="t_detail" cols="40" rows="5" wrap="virtual" id="t_detail"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;รหัสตำบล</td>
      <td>&nbsp;
      <?echo"$d_cod";?></td>
    </tr>
  </table>
</form>
13 ต.ค. 2552 1 1,620

คำถามคือ ???
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^